Return to site

Algemene ledenvergadering/Members meeting ACC

donderdag 18 februari 2021

Online – Meld U aan/Sign-up!

(English below)

[door het Bestuur] Vanwege de bekende beperkingen zal de ALV dit jaar online moeten plaatsvinden. De ALV zal worden gehouden op donderdag 18 februari om 20:00 uur. Indien op het geplande tijdstip niet het volgens de statuten vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt middels deze convocatie een tweede Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, te houden op dezelfde wijze en datum, aanvang 20.15 uur.

 

Om deel te nemen aan de ALV moet U zich vooraf aanmelden, U ontvangt dan een link om aan de ALV deel te nemen.

Vanwege deze bijzondere vorm zal de agenda worden beperkt tot de belangrijkste onderwerpen. De ondersteunende documenten zullen tijdens de vergadering digitaal worden gedeeld.

Wanneer U wil deelnemen druk dan op de onderstaande knop en geef aan dat u erbij bent. Of stuur een mail naar info@acc-cricket.nl.

Agenda:

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 26 februari 2020
 4. Jaarverslag van de Secretaris
 5. Financiën
  a. Jaarverslag van de Penningmeester
  b. Verslag kascommissie
  c. Decharge
 6. Verkiezing bestuur
 7. Begroting en voorstel contributies
 8. Verkiezing commissies: Kascommissie
 9. Vooruitblik op seizoen 2021
 10. Lustrum ACC 100 jaar
 11. Sponsoring / Club van 100
 12. Clubhuiszaken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

[by the Board] Due to known limitations, this year's members meeting (ALV) will have to be held online. The ALV will be held on Thursday, February 18 at 20:00. If the number of voting members required by the Articles of Association is not present at the scheduled time, a second General Membership Meeting shall be called by this notice to be held in the same manner and on the same date, commencing at 8:15 p.m.

To participate in the ALV you must register in advance, you will then receive a link to participate in the ALV.

Because of this special format, the agenda will be limited to the most important topics. The supporting documents will be shared digitally during the meeting. If you want to participate please klik on the button below and tell us that you would like to join. Or send an email to info@acc-cricket.nl.

Agenda:
1. Opening by the President
2. Announcements and received documents
3. Approval of the minutes of the AGM of February 26, 2020
4. Annual report of the Secretary
5. Finance
    a. Annual report of the Treasurer
b. Report of the audit committee
c. Discharge
6. Election of the board
7. Budget and proposal of contributions
8. Election of committees: Cash Committee
9. Preview of season 2021
10. Lustrum ACC 100 years
11. Sponsorships / Club of 100
12. Clubhouse matters
13. Any questions
14. Closing