Return to site

Buitengewone Algemene Leden Vergadering ACC dinsdagavond 28 februari

Het bestuur van de Amsterdamsche Cricket Club heeft het genoegen haar leden uit te nodigen voor de Buitengewone Algemene Leden Vergadering op dinsdag 28 februari 2017 in het clubhuis van ACC op Sportpark ’t Loopveld, Aanloop 3 te (1187 SZ) Amstelveen. De vergadering begint om 20.00 uur.

Indien op het geplande tijdstip niet het volgens de statuten vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt middels deze convocatie een tweede Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, te houden op dezelfde datum en plaats, aanvang 20.15 uur.

Agenda

1. Statutenwijziging aangaande het financieel boekjaar

2. Verhuur aan AMVJ Golf betreffende gebruik clubhuis

Achtergrondinfo mbt agenda punt 1, Statuten wijziging.

Tijdens de ALV van afgelopen jaar heeft de vergadering het bestuur gevraagd het boekjaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Om dit statutair juist te regelen is het nodig deze buitengewone ALV te beleggen.

Mbt agenda punt 2.

Het bestuur van ACC is in vergevorderd overleg met AMVJ golf over de verhuur en het gebruik van ons clubhuis. Aangezien het de bedoeling is dat dit al eind maart van start gaat is het nodig goedkeuring aan de leden te vragen in deze buitengewone ALV. Voorafgaand aan de vergadering zullen wij via de site nadere informatie verstrekken over deze voorgenomen bijeenkomst.