Return to site

Buitengewone ALV van ACC op donderdag 2 juni om 20.00 uur

[door Ernst-Pieter Knüpfer] Het bestuur van de Amsterdamsche Cricket Club heeft het genoegen haar leden uit te nodigen tot het bijwonen van de Buitengewone ALV. Te houden vanavond om 20.00 uur in het clubhuis van ACC op Sportpark ’t Loopveld, Aanloop 3 te (1187 SZ) Amstelveen.

Indien op het geplande tijdstip van 20.00 uur niet het volgens de statuten vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt middels deze convocatie een tweede Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, te houden op dezelfde datum en plaats, aanvang 20.15 uur.

Agenda

  1. Opening door de Voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Toelichting Jaarrekening 2015-2016
  4. Rondvraag
  5. Sluiting