Return to site

Contributies 2016 vastgesteld

Vastgestelde contributies 2016

De contributies zijn vastgesteld in de ALV op 7 april 2016. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL 18 ABNA 054.63.55.064 ten name van de Amsterdamsche Cricket Club te Amstelveen. De contributies per categorie staan vermeld hieronder.

Spelende leden € 320*

Spelende leden U23 of in bezit geldige collegekaart€245*

Jeugd U16-U18€ 200*+

Jeugd U9-U14€ 155*+

Tip&Run (alleen)€ 75  

Niet-spelende leden€165 

Donateurs€80 

Entreegeld senioren€50 

Entreegeld jeugd€25 

*ALLE contributies voor spelende leden moeten voor 15 mei betaald worden. Pas daarna is het lid speelgerechtigd. Een boete van €25,-- is van toepassing indien de contributie na 15 mei wordt voldaan. 
+Contributie is inclusief een €20 lunchbijdrage. Bij jeugdwedstrijden wordt een lunch aangeboden aan alle spelers en tegenstanders.

.