Return to site

KNCB Topklasse van start onder protocol NOCNSF: ACC 1 gaat weer cricketen

(English below)

[door het Bestuur] In mei gaat de Topklasse beginnen. Dit zal gebeuren onder de geldende regels van het protocol Topcompetities van het NOCNSF. Dit protocol maakt het mogelijk dat topcompetities onder strikte voorwaarden kunnen worden georganiseerd door sportbonden die aan de NOC*NSF criteria voldoen.

Wat betekent dat in praktijk voor ACC?

  • De spelers en teambegeleiders die gaan deelnemen moeten wekelijks worden getest (meestal voorafgaand aan een wedstrijd). Alleen negatief geteste spelers mogen deelnemen.
  • Per club is het voor een (vooraf vastgestelde) groep van maximaal 18 spelers toegestaan om te trainen. De trainingen mogen al in april beginnen nadat alle spelers zijn getest.
  • Bij de wedstrijden mag geen publiek aanwezig zijn en het terrein wordt in twee zones verdeeld. Alle geteste personen verblijven in zone 1, andere aanwezigen met een relevante functie verblijven in zone 2.
  • Clubhuis, kleedkamer en douches kunnen niet worden gebruikt.
  • Er zal dit jaar geen degradatie uit de Topklasse plaats vinden om hiermee te voorkomen dat clubs financiële verplichtingen aan gaan met buitenlandse spelers terwijl de inkomsten van de clubs ver achterblijven door de geldende beperkingen.

Inmiddels zijn hoofdcoach Taku en Mark Mulready druk doende de groep van 18 spelers vast te stellen. En we hopen begin april met de trainingen te beginnen.

HULP GEZOCHT BIJ WEKELIJKSE CORONA TESTEN

ACC zal de squad wekelijks moeten testen op corona. De testen worden via de KNCB aangeleverd. De uitvoering van de testen en de administratieve verwerking van de resultaten zullen wij als club moeten organiseren.

Hiervoor zoeken wij personen die gekwalificeerd zijn om de testen uit te voeren en ook een persoon met BIG registratie die de administratieve afhandeling kan verzorgen.

SCORER ACC 1: WIE O WIE wil elke week bij ACC 1 aanwezig zijn?

Ook de scorer van ieder team zal mee moeten draaien met het test programma, omdat een scorer in zone 1 zal zitten tijdens de wedstrijd. Dit biedt een unieke mogelijkheid om alle wedstrijden van ACC 1 bij te kunnen wonen.

Wilt u assisteren bij het testen of het scoren voor uw rekening willen neem? Neem dan contact op met het bestuur of Mark Mulready.

[by the Board] The Topklasse will start in May. This will be done under the applicable rules of the Top Competition protocol of the NOCNSF. This protocol makes it possible that top competitions can be organized under strict conditions by sports associations that meet the NOC * NSF criteria.

What does that mean for ACC in practice?

  • The players and team leaders who will participate must be tested weekly (usually before a match). Only players with negative test results are allowed to participate.
  • Per club, a (predetermined) group of up to 18 players are allowed to train. The training sessions can start in April after all players have been tested.
  • No public may be present at the games and the field is divided into two zones. All tested persons stay in zone 1, other persons present with a relevant function stay in zone 2.
  • Club house, changing room and showers cannot be used.
  • There will be no relegation from the Topklasse this year to prevent clubs from entering into financial obligations with foreign players whilst the clubs' income is significantly reduced due to the applicable restrictions.

Meanwhile, head coach Taku and Mark Mulready are busy identifying the group of 18 players. And we hope to start training at the beginning of April.

HELP WANTED WITH WEEKLY CORONA TESTING

The rapid test kits are delivered via the KNCB. As a club, we will have to organize the execution of the tests and the administrative processing of the results. ACC will have to test the squad of 18 players for corona on a weekly basis. The testing will predominantly occur on the morning of each match at around 10am.

For this we are looking for people who are qualified to perform the rapid tests who also has a BIG registration and can take care of the administrative processing.

SCORER ACC 1: WHO wants to attend ACC 1 every week?

The scorer of each team will also have to participate in the test program, as a scorer will be in zone 1 during the game. This offers a unique opportunity to attend all ACC 1 matches.

Would you like to assist with testing or take care of the scoring? Then contact the board or Mark Mulready.

broken image
broken image
broken image
broken image