Return to site

Sunny black and blue geeft Zami weer de overwinning

[De Zamiaan] (Engels onderaan) Sinds de vernieuwde Zami het seizoen van start ik gegaan heb ik hier elke week verslag over gedaan, Dit leverde vele reacties op. "Mooi dat er verslagen zijn" of "het is wel echt een verslag en geen column zoals de topschrijvers Balk en Younis." Ja, dat zet je dan wel weer aan het denken, doe ik het wel goed of moet ik het anders aanvliegen.

Zaterdag hielp me weer een beetje met mijn twijfels. Spelers van het nieuwe Zami team vroegen waarom ze wel of niet waren genoemd in het verslag. Rahul "ik ben lekker al twee keer genoemd" een ander "je hebt mij nog nooit genoemd". Dus het Zami team is niet anders als een jeugdteam; verslag lezen en kijken of je erin staat. Het lijkt wel weer de oude ACC Pitch wanneer deze op de deurmat viel. Wordt ik genoemd? Sta ik opgesteld?

Duidelijk aandachtspunten waarmee ik aan de slag kan.

Zaterdag dus ACC Zami thuis tegen VCC. In het spoor van de ACC Lock Down tour was iedereen (!) ruim op tijd aanwezig. De tenten en andere overblijfselen van een spectaculaire Lock Down tour werden opgeruimd, en de meeste jeugdspeler en begeleiders hadden geen stem meer over en waren op z'n minst hun huissleutels kwijt.

De mannen van VCC arriveerde op het Loopveld toen de warm up van de Zami al in volle gang was. Het leek haast wel Topklasse niveau. Gavin gaf aan dat het meer dan 10 jaar geleden was dat hij voor het laatst een warming up voor een cricketwedstrijd had gedaan!! Het resultaat werd later meer dan duidelijk. Umer leende het verkeerde muntje en verloor de toss (inmiddels als twee spelers genoemd). Het gevolg was dat we eerst het veld in mochten.

Wat een super gezicht, alle spelers in een rood ACC shirt (wat zal de KNCB trots zijn).

Het bowlen van ACC was prima, Gavin en Win beten het spits af, Wim zoals altijd zuinig en Gavin dodelijk met z'n top bal. Achter de palen werkte Sunny zich een slag in de rondte om de ballen die door de batslieden werden gemist te stoppen. Als snel had Sunny de eerste blauwe plek te pakken.

Wickets vielen, maar één man leek te blijven staan. Maar toen kwam Zuby weer in actie, deze week geen no-balls en wel weer 3 wickets. En hij hij stond op z'n hattrick. Ondanks dat er nog wel een vang werd gemist, en hoe is dat mogelijk onder de bezielende leiding van captain Umer (Twee handen!!!), was VCC met 162 runs all out. Abu had maar weinig ballen nodig om de staart op te ruimen. Had ook al eerder gekund.

Wat ik niet mag vergeten te vertellen waren de twee stumpings van onze black and blue warrior Sunny achter de palen. Het was niet altijd vloeiend, maar wel altijd vol overgave. Na een subtiele aanwijzing van Yousaf pakte hij zijn eerste stumping, en de tweede was eigenlijk al op routine. Hoe snel kan het gaan. Vol blauwe plekken, maar geen bal laten gaan. Topper, wat een teamspeler!!

De lekkere pasta lunch werd goed ontvangen op 1.5 m (blijft lastig, maar moet) en Zami zou die runs wel ven maken. Toch? Yousaf (31), Maousaf en Salma (18) legde een solide basis. In het midden begonnen de zenuwen duidelijk een rol te spelen en ging het even mis. Iemand werd zelfs onnodig, onterecht en ongepast boos nadat hij plump LBW ging, ach ja, de jeugd.

Inmiddels hadden Paul en Wim als nummer 11 en 10 hun legguards al om gedaan. Maar dat was nergens voor nodig, want Abu en Gavin namen het heft in handen.

Met ogenschijnlijk groot gemak trokken zij de wedstrijd over de streep. Abu een mooie 42 (winst in de broederstrijd) en Gavin 28. Klasse.

Gelukkig konden we het touw laten liggen voor de zondag en ons volledig focussen op de 3e inning. met de gezellige gasten uit Voorburg.

Hopelijk is iedereen genoemd in dit verslag, zodat alle "jeugdige" Zami spelers weer met veel plezier dit verslag hebben kunnen lezen. Is het al een beetje een column in lijn met de topschrijvers van ACC??

Volgende week naar Hilversum, U hoort van ons.

English translation

Sunny black and blue gives Zami the victory again

[De Zamiaan] Since the renewed Zami season started, I have reported on this every week, This has generated many reactions. "Nice that there are reports" or "it is really a report and not a column like the top writers Balk and Younis". Yes that will make you think again, will I do it right or should I fly in different ways?

Saturday again helped me a bit with my doubts. Players of the new Zami team asked why they were or were not named in the report. Rahul "I've been called twice" another "you've never called me". So the Zami team is no different as a youth team; read report and see if you are in it. It looks like the old ACC-Pitch again when it fell on the doormat. Am I called? Am I drafted? Clear points of attention with which I can get started.


So Saturday ACC Zami at home against VCC. In the wake of the ACC Lock Down tour everyone (!) Was well in time. The tents and other vestiges of a spectacular Lock Down tower were cleared away, and most youth players and supervisors had no voice left and at least lost their house keys. The VCC men arrived on the Loopveld when the warm up of the zami was already in full swing. It almost seemed Top Class level. Gavin said it was more than 10 years since he last warmed up before a cricket match !! The result later became more than clear.


Umer borrowed the wrong coin and lost the toss (now referred to as two players). As a result, we were allowed into the field first. What a great sight, all players in a red ACC shirt (what the KNCB will be proud of). ACC bowling was fine, Gavin and Win started off, Wim as always economical and Gavin deadly with his top ball. Behind the posts, Sunny worked his way around to stop the balls missed by the batsmen. Soon, Sunny had caught the first bruise. Wickets fell, but one man seemed to stand.

But then Zuby came into action again, no no-balls this week and again 3 wickets. And he was on his hat trick. Despite the fact that a catch was missed, and how is that possible under the inspiring leadership of captain Umer (Two hands !!!), VCC was all out with 162 runs. Only few balls needed to clean up the tail. I should have been able to tell you before, the two stumpings of our balck and blue warrior Sunny behind the posts. It was not always fluent, but always diligently. After a subtle clue from Yousaf, he picked up his first stumping, and the second was already routine. How fast can it go. Full of bruises, but don't let a ball go. Topper, what a team player !!


The tasty pasta lunch was well received at 1.5 m (remains difficult, but must) and Zami would make those runs. Still, Yousaf (31), Maousaf and Salma (18) laid a solid foundation. The nerves clearly started to play a role in the middle and things went wrong. Someone became unnecessarily, unjustly and improperly angry after he went plump LBW, oh well the youth. In the meantime Paul and Wim had already put on their legguards as number 11 and 10. But there was no need for that, as Abu and Gavin took matters into their own hands, seemingly with great ease over the line. Abu a nice 42 (victory in the brother battle) and Gavin 28. Class.


Fortunately, we were able to leave the rope for Sunday and fully focus on the 3rd inning. with the cozy guests from Voorburg.


Hopefully everyone has been mentioned in this report, so that all "youthful" zami players can enjoy reading this report again. Is it already a bit of a column in line with the top writers of ACC ??