Return to site

UPDATE Agenda ALV/GMM - 17 februari 2022

(English below)

[door Het Bestuur] Het bestuur van de Amsterdamsche Cricket Club heeft het genoegen haar leden uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. De vergadering zal in hybride vorm gehouden worden. Dit houdt in dat u naar het clubhuis mag komen om live aanwezig te zijn of u kunt de vergadering digitaal bijwonen via Zoom. De vergadering is op donderdag 17 februari 2022 en begint om 19.30 uur.

Indien op het geplande tijdstip niet het volgens de statuten vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt middels deze convocatie een tweede Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, te houden op dezelfde wijze en datum, aanvang 19.45 uur.

 Graag aan of afmelden via info@acc-cricket.nl

Agenda:

1. Opening door de Voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 18 februari 2021

4. Jaarverslag van de Secretaris

5. Financiën

a. Jaarverslag van de Penningmeester

b. Verslag kascommissie

c. Decharge

6. Verkiezing bestuur

Het bestuur bestaat thans uit Wim Pielage (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris en vicevoorzitter), Chris Knoll (penningmeester), Richard Wolfe (Commissaris Jeugd) en Stephan Hannema (Commissaris Bar en Evenementen).

Het bestuur is voornemens in aantal uit te breiden en stelt voor te benoemen Girish Chauhan en Willemijn Neleman.

De portefeuille verdeling zal als volgt zijn: Wim Pielage (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris en vicevoorzitter), Chris Knoll (penningmeester), Willemijn Neleman (Commissaris Jeugdzaken), Stephan Hannema (Commissaris Bar en Evenementen), Girish Chauhan (Commissaris Faciliteiten) en Richard Wolfe (Commissaris Vrijwilligers).

7. Begroting en voorstel contributies

8. Verkiezing commissies: Kascommissie

De Kascommissie bestaat thans uit Jan-Willem Beuker, Rick Thorburn en Joost Bakker. Jan-Willem Beuker is statutair niet herkiesbaar.

9. Vooruitblik op seizoen 2022 

10. Bar / Clubhuis Zaken

11. Viering Lustrum ACC 100 jaar

12. Sponsoring / Club van 100

13. Communicatie / Social Media

14. Rondvraag

15. Sluiting

* De notulen, het jaarverslag van de secretaris, het jaarverslag van de penningmeester en de begroting (in concept) zullen een dag vóór de ALV aan de leden die zich voor de ALV hebben aangemeld ter inzage worden toegestuurd.

English - by Googles translate - sorry for any mistakes :)

[by The Board] The Board of the Amsterdamsche Cricket Club is pleased to invite its members to attend the General Members Meeting. The meeting will be held in hybrid form. This means that you can come to the clubhouse to be present live or you can attend the meeting digitally via Zoom. The meeting is on Thursday, February 17, 2022 and will start at 7:30 PM.

If the number of members entitled to vote in accordance with the Articles of Association is not present at the scheduled time, a second General Members' Meeting will be convened by means of this convocation, to be held in the same manner and on the same date, starting at 7:45 PM.

Please register by sending an email to info@acc-cricket.nl

Agenda:

 

1. Opening by the President 

2. Notifications and incoming documents 

3. Approval of the minutes of the GMM ofFebruary 18, 2021 

4. Annual Report of the Secretary 

5. Finance 

a. Annual Report of the Treasurer 

b. Audit committee report 

c. discharge 

6. Election board 

The board currently consists of Wim Pielage(chairman), Ernst-Pieter Knüpfer (secretary and vice-chairman), Chris Knoll(treasurer), Richard Wolfe (Commissioner of Youth) and Stephan Hannema (Commissioner of Bar and Events).  

The board intends to increase in number andproposes to appoint Girish Chauhan and Willemijn Neleman. 

The portfolio will be divided as follows:Wim Pielage (chairman), Ernst-Pieter Knüpfer (secretary and vice-chairman),Chris Knoll (treasurer), Willemijn Neleman (Commissioner of Youth Affairs), Stephan Hannema (Commissioner of Bar and Events), Girish Chauhan (Commissioner of Facilities) and Richard Wolfe (Volunteer Commissioner).   

7. Budget and proposal contributions 

8. Election Committees: Cash Committee   

The Audit Committee currently consists ofJan-Willem Beuker, Rick Thorburn and Joost Bakker. Jan-Willem Beuker is noteligible for re-election under the articles of association.   

9. Preview of the 2022 season 

10. Bar / Clubhouse Business 

11. Celebration Lustrum ACC 100 years 

12. Sponsorship / Club of 100 

13. Communication / Social Media 

14. Any other business 

15. Closure   1. Opening by the President

2. Notifications and incoming documents

3. Approval of the minutes of the GMM of February 18, 2021

4. Annual Report of the Secretary

5. Finance

a. Annual Report of the Treasurer

b. Audit committee report

c. discharge

6. Election board

7. Budget and proposal contributions

8. Election Committees: Cash Committee

9. Preview of the 2022 season

10. Bar

11. Celebration Lustrum ACC 100 years

12. Sponsorship / Club of 100

13. Clubhouse Affairs

14. Any other business

15. Closure

 

* The minutes, the annual report of the secretary, the annual report of the treasurer and the budget (in draft) will be sent to the members who have registered for the GMM for inspection one day before the GMM.