Return to site

Algemene Leden Vergadering; Agenda

donderdag 31 januari 2019

[door bestuur] Beste ACC'ers,

Aankomende donderdag 31 januari zal om 20:00 uur de eerste Algemene Leden Vergadering van 2019 aanvangen. Indien op het geplande tijdstip niet het volgens de statuten vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt middels deze convocatie een tweede Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, te houden op dezelfde datum en plaats, aanvang 20.15 uur.

Agenda:

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 8 februari 2018
 4. Jaarverslag van de Secretaris
 5. Financiën
  a. Jaarverslag van de Penningmeester
  b. Verslag kascommissie
  c. Decharge
 6. Verkiezing bestuur
 7. Begroting en voorstel contributies
 8. Verkiezing commissies: Kascommissie
 9. Sponsoring
 10. Vooruitblik op seizoen 2019
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

* De notulen, het jaarverslag van de secretaris, het jaarverslag van de penningmeester en de begroting zullen (in concept) op 31 januari vanaf 19.30 uur ter inzage liggen in het clubhuis van ACC.
 

Tot donderdag!


Groetjes,
ACC