Return to site

Algemene Leden Vergadering van de Amsterdamsche Cricket Club

Het bestuur van de Amsterdamsche Cricket Club heeft het genoegen haar leden uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. De vergadering zal worden gehouden op donderdag 29 februari 2023 in het clubhuis van ACC op Sportpark ’t Loopveld, Aanloop 3 te Amstelveen. De vergadering begint om 19.30 uur.

Indien op het geplande tijdstip niet het volgens de statuten vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt middels deze convocatie een tweede Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, te houden op dezelfde wijze en datum, aanvang 19.45 uur.

Agenda:

1. Opening door de Voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 16 februari 2023

4. Jaarverslag van de Secretaris

5. Financiën

a. Jaarverslag van de Penningmeester

b. Verslag kascommissie

c. Decharge

6. Verkiezing bestuur

Het bestuur bestaat thans uit Wim Pielage (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris en vicevoorzitter), Ulco Umans (penningmeester), Willemijn Neleman (Commissaris Jeugd), Richard Wolfe (Commissaris Vrijwilligers), Berend Edelenbos (Commissaris Faciliteiten) en Saju Sarangdharan (Commissaris Clubhuis, Bar en Evenementen).

Willemijn Neleman en Richard Wolfe hebben te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn. Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: Ramesh Sripatnala (Commissaris Jeugd) en Joost Bakker (Commissaris).

7. Begroting en voorstel contributies

8. Verkiezing commissies: Kascommissie

De Kascommissie bestaat thans uit Joost Bakker, Ajit Kamboj en Stephan Hannema. Joost Bakker is statutair niet herkiesbaar.

9. Vooruitblik op seizoen 2024

10. Bar / Clubhuis Zaken

11. Sponsoring / Club van 100

12. Communicatie / Social Media

13. Umpires & Scorers

14. Veiligheidspersoon

15. Rondvraag

16. Sluiting