Return to site

Contributie vraagstuk in Coronatijd | Contribution issue in Corona time

ENGLISH BELOW

[door Het Bestuur] De laatste weken bereiken ons regelmatig vragen over de contributie voor dit seizoen en de financiële situatie van ACC in het Corona tijdperk. Door middel van dit bericht hopen wij deze vragen te beantwoorden en duidelijk te maken waarom het noodzakelijk is dat iedereen zijn/haar lidmaatschapscontributie gewoon betaalt.

Wat zijn de financiële gevolgen voor ACC?

We worden geconfronteerd met een directe terugval in gebudgetteerde inkomsten doordat het clubhuis al enkele maanden dicht is en er geen competitiewedstrijden gespeeld worden. Hierdoor vallen de sponsorinkomsten weg en ook de gebudgetteerde inkomsten van verhuur van onze faciliteiten aan derden. Daarnaast zijn er op ACC ook geen horeca-inkomsten meer en moeten wij ook actief meedenken met onze horeca-ondernemer zodat zij deze periode overleven en straks de service voor ACC weer kunnen bieden.

Dit alles bij elkaar is een aanzienlijk bedrag en kan oplopen tot 25% of meer van de totaal gebudgetteerde inkomsten voor 2020 ervan uitgaande dat iedereen zijn contributie voldoet.

Aan de uitgavenkant hebben wij natuurlijk ook stappen gezet om kosten te besparen, onder andere door het niet laten overkomen van onze pro Brady Barends. We hopen ook op enige medewerking van de gemeente als het gaat over veldhuur en KNCB aangaande de bondsafdracht. Maar verder lopen de meeste kosten gewoon door. Denk daarbij aan verzekeringen, alarminstallaties, gas, water en elektra (wel minder hopen we), onderhoud, trainingsmaterialen en trainerskosten (jeugd en senioren).

Als we de plussen tegen de minnen wegstrepen denken we dat het mogelijk is om dit jaar zonder verlies door te kunnen komen en 2021 (ons jubileum jaar) gezond te kunnen starten. Maar dan is het wel nodig dat iedereen zijn contributie betaalt.

Mocht later in het jaar blijken dat de het financiële vooruitzicht voor ACC er toch anders uit zal gaan zien dan zullen we daar actie op moeten ondernemen.

  • Indien het er slechter uit gaat zien dan zullen wij wellicht een beroep op de leden doen om een extra donatie te doen om de club gezond te houden.
  • Wanneer het er veel beter uit gaat zien zullen we moeten kijken wat de opties zijn om een deel van deze opbrengsten dan terug te laten vloeien naar de leden, mogelijk met een korting voor het jaar 2021* of een donatie voor het 100 jarig jubileum.

*een eventuele korting kan alleen na besluit in een (bijzondere) algemene ledenvergadering.

 

Zeker nu er voor alle actieve leden weer volop mogelijkheden zijn om te trainen en onderlinge wedstrijden te spelen, kan iedereen weer gebruik maken van zijn/haar lidmaatschap. We spelen dan wel geen competitie, maar het is zeker mogelijk om elk weekend aan een onderling potje mee te doen en de trainingsmogelijkheden zijn als vanouds.

Hopelijk beantwoordt dit de vragen die er waren omtrent contributie en financiën en kunnen wij jullie betalingen snel verwachten.

Het bestuur.

------------------------------------

English translation

Contribution issue in Corona time

The last few weeks we have received regular questions about the membership fee for this season and the financial situation of ACC in the Corona era. By means of this message we hope to answer these questions and to make clear why it is necessary for everyone to pay their membership fee.

What are the financial consequences for ACC?

We are faced with an immediate drop in budgeted income due to the fact that the clubhouse has been closed for several months and no league games are being played. Because of this, the sponsor income will drop and so will the budgeted income from renting out our facilities to third parties. In addition, there are no more hospitality revenues at ACC and we also have to actively think along with our hospitality entrepreneur so that they survive this period and will be able to offer the service for ACC again.

All in all this is a considerable amount and can get up to 25% or more of the total budgeted income for 2020, assuming that everyone pays their contribution.

On the expenditure side we have of course also taken steps to save costs, for example by not letting our pro Brady Barends come over. We also hope for some cooperation from the municipality when it comes to field rent and KNCB regarding the anual contribution. But for the rest most of the costs will continue. Think of insurances, alarm systems, gas, water and electricity (less we hope), maintenance, training materials and training costs (youth and seniors).

If we cross out the pluses against the minuses, we think it will be possible to get through this year without loss and to start 2021 (our jubilee year) in a healthy way. But then it is necessary that everyone pays their contribution.

Should it turn out later in the year that the financial outlook for ACC will be different, we will have to take action.

  • If things are going to look worse, we will probably appeal to the members to make an extra donation to keep the club healthy.
  • If things are going to look much better we will have to see what the options are to let a part of these proceeds flow back to the members, possibly with a discount for the year 2021* or a donation for the 100th anniversary.

*A discount is only possible after a decision in a (special) general meeting of members.

Especially now that all active members again have plenty of opportunities to train and play matches with each other, everyone can make use of his/her membership again. We do not play competition, but it is certainly possible to participate in a mutual game every weekend and the training possibilities are as usual.

Hopefully this will answer the questions there were about membership fees and finances and we can expect your payments soon.

The board.