Return to site

Kom kijken! Dolle Zondag op 't Loopveld: ACC1-HCC, ACC2-VRA, ACC3-VCC

broken image

[door de redactie] English follows below. De cricketcompetitie in de TK en de Overgangsklasse A start a.s. zondag met drie (!) klappers, en ook nog thuis op ’t Loopveld (en nou geen regenonderbrekingen, hè): ACC1 speelt om 11.00 uur thuis in de Topklasse tegen HCC en ACC2 speelt thuis in de Overgangsklasse A tegen VRA2, om 12.00 uur; 50 overs in beide competies. En ACC3 speelt om 13.00 uur ook al thuis, en wel tegen VCC3 in de Overgangsklasse 3B. In de halve competities zijn er dit seizoen kampioenen, maar, zoals eerder gemeld, geen promotie of degradatie. Zie alle wedstrijden van ACC1 en ACC2 in de tabellen beneden. Voor de Topklasse wordt tevens een T20-competitie georganiseerd, regionaal, op vrijdagavond of zaterdagmiddag.

De afgelopen week heeft KNCB een inventarisatie gedaan naar veldenbeschikbaarheid en de voorkeuren van clubs/teams wat betreft de gewenste formats. De verruiming per 1 juli geeft negen beschikbare weekenden tot eind augustus en daarmee de mogelijkheid tot het spelen van minimaal een halve competitie in alle klassen, zo meldt de KNCB vandaag. Waar mogelijk zullen de beschikbare velden in de eerste twee weken van september nog gebruikt worden. Hierbij de programma’s alvast voor ACC1 en ACC2. Informatie voor de overige teams staat op de ACC op Teamstuff (zie Agenda bovenaan). Van Zomi en Zami tot jeugdcompetities. Veel wedstrijden al deze zaterdag!

De TK/HK/EK teams hebben een duidelijke voorkeur aangegeven voor het spelen van de gebruikelijke 50 overs, zo meldt de KNCB vandaag. Een aantal maanden geleden zijn alle spelerslijsten ingestuurd. De KNCB kan zich voorstellen dat clubs i.v.m. de reisbeperkingen door het coronavirus een aantal spelers op deze lijst willen laten vervangen. Wijzigingen kunnen tot uiterlijk morgenochtend (donderdag 2 juli) 12:00u worden doorgegeven aan Bart Kroesen. Voor de TK/HK wordt tevens een T20 competitie georganiseerd. Er zal zoveel mogelijk worden gespeeld in regionale poules op vrijdagavond of zaterdagmiddag met een finaledag eind augustus of begin september.

Overige klassen
In de Overgangsklasse en 2e/3e klasse wordt 40 overs gespeeld, de zami’s en zomi’s blijven 35 overs spelen. In de damescompetitie stonden oorspronkelijk twee formats gepland, T20 en 35 overs, in deze competitie is in onderling overleg gekozen voor 30 overs. De jeugd speelt hun gewone formats in de negen beschikbare weekenden in juli en augustus en daarna finalerondes en finaledagen in september.

Algemeen protocol verantwoord sporten
Het algemeen protocol verantwoord sporten is op een aantal punten aangepast. De aanpassingen betreffen de volgende onderwerpen:

  • het verantwoord omgaan met de 1,5 meter regel;
  • het verantwoord omgaan met de hoeveelheid toeschouwers in binnen- en buitensportaccommodaties; in het bijzonder het placeren, registeren en doen gezondheidscheck.

Cricketprotocol
De afgelopen weken is er door veel clubs al ervaring opgedaan met het cricketspecifieke protocol. Op basis van deze ervaringen en de huidige ontwikkelingen en maatregelen is het cricketprotocol op een aantal punten gewijzigd:

  • vanaf 1 juli mogen er wedstrijden worden gespeeld en is publiek welkom (bij >250 is reserveren verplicht);
  • kleedkamers en douches mogen vanaf 15 juni 2020 weer gebruikt worden, voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand. Het toewijzen van twee kleedkamers aan één team is wenselijk;
  • de thuisspelende club maakt afspraken met de bezoekende vereniging over de lokale coronamaatregelen. Denk aan aantallen bezoekers, wel/niet kunnen aanbieden van de  lunch, parkeren en eventuele aanvullende routing en accommodatie specifieke zaken;
  • de thuisspelende club zorgt voor een herkenbare corona-coördinator voor een goed verloop van de wedstrijden en het nakomen van de maatregelen;
  • in sommige (wedstrijd)situaties mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Denk hierbij aan de wicketkeeper en slipfielders. Spelers aan de kant, wachtend om in te gaan of die reeds uit zijn, dienen 1,5 meter afstand te houden;
  • tijdens iedere drinkbreak worden de handen en de bal schoongemaakt.

Clubhuizen en terrassen
Per 1 juli kunnen clubhuizen en terrassen weer gebruikt worden. De richtlijnen van het Protocol Heropening Horeca (bijlage)zijn leidend voor het openen van de sportkantine naast de geldende noodverordeningen. Dit kan per gemeente verschillen; stem dit dan ook af met de lokale overheid. NOC*NSF heeft een handige checklist opstarten sportkantines (bijlage) opgesteld met als doel de sportvereniging op weg te helpen met het openen van de horeca. Daarnaast is ook het posteraanbod geactualiseerd. De KNCB raadt aan om in ieder geval de infographics over de spelregels op de accommodaties en in clubhuizen duidelijk zichtbaar op te hangen.

Aldus de KNCB.

broken image
broken image

Competitions start Sunday without promotion/relegation (with champions): ACC1, ACC2 and ACC3 all play at home - why come and watch!

[by the editor] The cricket competition in the TK and the Transition Class A starts on Sunday with two hits, and also at home on the Loopveld: ACC1 plays at home in the Top Division against HCC at 11 o'clock and ACC2 plays at home against VRA2 at 12.00 o'clock. Both play 50 overs in the 'half competition.' And ACC3 also plays at home, at 13.00 hrs, against VCC3, in the Overgangsklasse 3B. In the leagues, there are champions this season, but, as previously reported, there is no promotion or relegation. See all ACC1 and ACC2-programmes in the semi-leagues in tables below. A T20 competition is also organized for the Top Class ACC-team, regionally, on Friday evening or Saturday afternoon.

In the past week, KNCB made an inventory of field availability and the preferences of clubs / teams with regard to the desired formats. The expansion from July 1 gives nine available weekends until the end of August and with that the possibility to play at least half a league in all classes, the KNCB reports today. Where possible, the available fields will still be used in the first two weeks of September. Herewith the programs for ACC1 and ACC2. Information for the other teams can be checked via Teamstuff on our ACC-site (see at the top Agenda/Diary). From Zomi and Zami to youth competitions. Many matches this Saturday already!

The TK / HK / EK teams have indicated a clear preference for playing the usual 50 overs, the KNCB reports today. A few months ago, all player lists were submitted. The KNCB can imagine that clubs in connection with the travel restrictions due to the corona virus want to replace a number of players on this list. Changes can be communicated to Bart Kroesen until tomorrow morning (Thursday 2 July) at 12:00 p.m. A T20 competition is also organized for the TK / HK. Regional groups will be played as much as possible on Friday evening or Saturday afternoon with a final day in late August or early September.
Other classes
In the Transition class and 2nd / 3rd class 40 overs are played, the zamis and zomis continue to play 35 overs. In the women's competition, two formats were originally planned, T20 and 35 overs, in this competition the choice was made for 30 overs. The youth will play their regular formats on the nine available weekends in July and August and then final rounds and final days in September.
General protocol for responsible sports
The general protocol for responsible sports has been amended on a number of points. The adjustments concern the following subjects:
responsible handling of the 1.5 meter rule;
responsibly dealing with the amount of spectators in indoor and outdoor sports facilities; in particular placing, registering and doing health check.
Cricket protocol
In recent weeks, many clubs have already gained experience with the cricket-specific protocol. Based on these experiences and current developments and measures, the cricket protocol has been changed in a number of ways:
matches can be played from 1 July and the public is welcome (at> 250 reservations are required);
changing rooms and showers may be used again from June 15, 2020, for 18 and older, keep the 1.5 meters away. Assigning two dressing rooms to one team is desirable;
the home playing club makes agreements with the visiting association about the local corona measures. Think of numbers of visitors, whether or not you can offer lunch, parking and any additional routing and accommodation specific matters;
the home-playing club provides a recognizable corona coordinator for the smooth running of matches and compliance with the measures;
in some (competition) situations the 1.5 meter may be temporarily released. Think of the wicket keeper and slipfielders. Players on the side, waiting to enter or who are already out, should keep a distance of 1.5 meters;
during every drinking break, the hands and the ball are cleaned.
Club houses and terraces
Club houses and terraces can be used again from 1 July. The guidelines of the Protocol Reopening Horeca (appendix) are leading for the opening of the sports canteen in addition to the applicable emergency regulations. This can differ per municipality; coordinate this with the local government. NOC * NSF has drawn up a handy checklist for starting up sports canteens (appendix) with the aim of helping the sports association on their way to opening the catering industry. In addition, the poster offer has also been updated. The KNCB recommends that at least the infographics about the rules of the game on the accommodations and in club houses should be clearly visible.
According to the KNCB.