Return to site

In nat Delft wint Zami eerste competitiewedstrijd van Concordia

broken image
broken image

[door De Zamiaan] (English below) Toch nog als een verrassing was daar op die woensdagavond opeens het bericht uit Den Haag dat er vanaf 1 juli weer sport in competitievorm mogelijk was. Niet alleen de zomersporten, maar alles.

 

Cricket Nederland veerde op en alles werd in beweging gezet om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. Nadat de KNCB veel betrokkenen had gepolst hoe dat het beste vorm kon worden gegeven werd gelukkig besloten niet een T20 carrousel op te starten maar gewoon een halve competitie te spelen.

 

Dit gaf de Zami/Zomi coördinator van de KNCB de uitdagende taak om voor het weekend van 4/5 juli een programma in elkaar te zetten. Ondanks wat onverwachte zaken is dat tijdig geregeld en wist de Zami woensdag al dat ze op zaterdag de reis naar Concordia in Delft mocht maken. In no time was er een compleet team en woensdag werd er nog even vol overgave en emotie getraind op ACC waar ook het clubhuis voor het eerste weer open mocht zijn.

 

Op zaterdag op een druilige morgen dus op weg naar Delft. Op het allerlaatste moment was er nog een afmelding en moest er een vervanger worden gevonden die zelf met de auto naar Delft kon komen (carpoolen is nog gelimiteerd vanwege corona). Gelukkig was Nagesh direct bereidt de Zami’s te completeren. Sinds Nagesh weer helemaal terug is bij ACC laat hij geen mogelijkheid lopen om weer lekker te spelen.

 

Aangekomen bij Concordia bleek dat de screens nog steeds ontbraken en kleedruimten waren buiten gebruik vanwege grote renovatie. In natte omstandigheden won Umer de belangrijke toss en gingen de Zami’s gelukkig batten. Ondanks dat het niet echt droog was werd er gewoon gestart, blijkbaar was iedereen zo gedreven om weer te spelen dat een beetje regen geen roet in het eten mocht gooien.

 

De bowlers van Concordia hadden duidelijk moeite met de omstandigheden en de extra’s vloeide rijkelijk. De start was rommelig, de spanning van de eerste wedstrijd speelde diverse batsmen duidelijk parten. Maar er begon zich toch een aardig totaal te vormen. Abu was de eerste die echt wat met z’n bat deed, maar ging toch als 5e (!!) uit op een totaal van 47 na 8 overs. Vervolgens legde Zubby op zijn geheel eigen manier 20 runs neer en hadden we opeens 134 runs op het bord.

 

Maar waar kwamen al die andere runs dan vandaan? Ja er waren aardig wat extra’s maar ondertussen was onze captain aan het warm draaien in de nevelregen. Hij had er duidelijk zin in, is hij dus een echte regen speler, de toekomst zal het ons leren. De staart steunde Umer zo goed als zij konden en soms was dat lastig met brillen die geteisterd werden door al die nattigheid.

 

Uiteindelijk viel in de laatste (30e) over het laatste wicket en bleken we na wat rekenwerk 204 runs te hebben gemaakt. Umer bleef met 73 runs ongeslagen. Oh ja er waren 59 extra’s !!!!!

 

Na de bekende Concordia broodlunch (aangevuld met lekkere curry van Rahul’s moederJJ) moesten wij dus ook in die natte bende het veld in. Maar buienradar beloofde verbetering. Ja dat hebben we eerder gezien.

 

Vol goede moed dus het kunstgras veld in, goed om te zien dat er al veel spelers in het nieuwe rood-zwarte tenue van ACC speelde. Ziet er goed uit, aanschaffen allemaal.

 

Nagesh en Wim waren de (on)gelukkige die mochten laten zien dat zij geen last hadden van de motregen. Dat lukte redelijk. Na 8 overs hadden de “ervaren oudjes” drie wickets genomen en 40 runs weggegeven. En wie zegt dat er nooit LBW wordt gegeven zit er echt naast. Twee maal LBW.

 

Vervolgens kreeg Zubby de bal in handen. Hij had een zeer aparte strategie. Eerst een paar no-balls en dan toe slaan. Dat deed hij maar liefst 3 keer met clean bowled. Het koste wel wat runs maar ook de betere batsmen van Concordia vielen voor dit strijdplan.

 

Oh ja, het was inmiddels droog geworden….

 

De overige wickets werden verdeeld, waaronder een prima run-out van Shashank wat het uitstekende fielden van de Zami onderschreef.

 

Uiteindelijk kwam het einde voor Concordia op een totaal van…… Tja het score werk van de gastheren was niet echt perfect. Laten we zeggen 143 all out na 27 overs.

 

Na de wedstrijd een lekker drankje op 1,5 m en rond een uur of 9 weer terug in de Amsterdamse regio.

 

Wat een prima start van de Zami met een mooie team prestatie.

Zami heeft de koppositie te pakken en wil deze tot het eind van het seizoen houden.

 

We zullen zien.

 

English translation

Zami wins first league match in wet Delft

 

[By The Zamiaan] Still as a surprise there was on that Wednesday evening suddenly the message from The Hague that from July 1, sport in competition form was possible again. Not only summer sports but everything.

 

Cricket Nederland rebounded and everything was set in motion to get started as soon as possible. Fortunately, after the KNCB had questioned many stakeholders how this could best be given shape, it was decided not to start a T20 carousel, but just to play half a competition.

This gave the KNCB's Zami / Zomi coordinator the challenging task of putting together a program for the weekend of 4/5 July. Despite some unexpected matters, this was arranged in time and the Zami already knew on Wednesday that she could make the trip to Concordia in Delft on Saturday. In no time there was a complete team and on Wednesday there was a bit of dedication and emotion training at ACC where the clubhouse could be open for the first time.

 

So on a cloudy morning on the way to Delft. At the last minute there was a cancellation and a replacement had to be found who could come to Delft by car himself (carpooling is still limited due to corona). Fortunately, Nagesh was immediately ready to complete the Zamis. Since Nagesh is back at ACC all the way, he has not been able to play again.

 

Arriving at Concordia, it turned out that the screens were still missing and dressing rooms were out of use due to major renovation. In wet conditions, Umer won the important coin toss and the Zamis happily battled. Although it was not really dry, it just started, apparently everyone was so driven to play again that a little rain should not throw a spanner in the works.

 

Concordia bowlers clearly had trouble with the conditions and the extras flowed freely. The start was messy, the tension of the first game clearly bothered various batsmen. But a nice total started to form. Abu was the first to really do something with his bat, but still finished 5th (!!) out of a total of 47 after 8 overs. Then Zubby put down 20 runs in his own way and suddenly we had 134 runs on the board.

 

But where did all those other runs come from? Yes there were quite a few extras but meanwhile our captain was warming up in the rain. He was clearly looking forward to it, so he is a real rain player, the future will tell us. The tail supported Umer as best they could, and sometimes it was difficult with glasses ravaged by all that wetness.

 

Finally in the last (30th) the last wicket fell and after some calculations we turned out to make 204 runs. Umer remained unbeaten with 73 runs. Oh yes there were 59 extras !!!!!

 

After the famous Concordia bread lunch (supplemented with tasty curry from Rahul's motherJJ) we also had to go out into the field in that wet gang. But rainfall radar promised improvement. Yes, we have seen that before.

 

So in good spirits into the artificial grass field, good to see that many players already played in the new red-black outfit of ACC. Looking good, purchase all.

 

Nagesh and Wim were (un)happy to show that they were not bothered by the drizzle. That worked reasonably well. After 8 overs the “experienced oldies” had taken three wickets and given away 40 runs. And who says that LBW is never given is really wrong. LBW twice.

Zubby then got hold of the ball. He had a very special strategy. First a few no-balls and then strike. He did this no less than 3 times with clean bowled. It took some runs but also the better batsmen of Concordia fell for this battle plan.

 

Oh yes, it had dried up….

 

The other wickets were distributed, including a great run-out from Shashank, which endorsed the excellent fielding of the Zami.

 

In the end, Concordia ended with a total of …… Well the score work of the hosts was not really perfect. Let's say 143 all out after 27 overs.

 

After the game a nice drink at 1.5 m and around 9 o'clock back in the Amsterdam region.

 

What a great start of the Zami with a nice team performance.

 

Zami has taken the lead and wants to keep it until the end of the season.

 

We will see.