Return to site

ACC1-HCC1: op 't Loopveld lopen eindelijk weer cricketers rond

broken image

[door Observer] (English translation below) Eerste winst voor HCC. Zondag 5 juli, een bijna historische dag voor cricketend Nederland. Niemand zal over 10, pakweg 20 jaar begrijpen hoe het hart van heel de cricketwereld moest bloeden voor die lockdown van de hele gemeenschap vanwege het Corona virus. Geen interlands, geen Tests, geen competitie, geen kleedkamer open.

Maar dat cricket stil kwam te liggen, was maar een klein pluisje van ongemak vergeleken bij het grote verdriet dat alom in de wereld door Corona werd aangericht. Niks en niemand uitgezonderd. En terwijl wij het meest fantastische lente- en vroeg zomerweer ondergingen van april t/m juni werd de echte 2020 competitie al vroegtijdig afgelast. Na een eerste versoepeling beperkten onze spelers zich in de afgelopen weken tot 6 x Zami vs Zomi ( 3 –3 ) en 4 x 1 tegen 2 (eindstand onbekend).

Maar vandaag 5 juli mocht een halve competitie van 50-over wedstrijden van start gaan. Geen kampioenen en geen degradanten. Wat voorspelbaar was, gebeurde ook: de regen had Nederland weer opgespoord. Niet de cricketers, maar het land smachtte er naar......Wat zou er van ACC1 over zijn ? Nu 3x Zulfiqar (samen vorig jaar goed voor 1200 runs en 50 wickets) voor Rotterdam en Punjab hadden gekozen? Het jonge talent Rasool (368 runs) besloot dat graswickets een voorwaarde zouden zijn voor een betere carrière en derhalve naar VRA vertrok. Raza (278 runs en 12 wickets) kampt met een rugblessure. Brady Barends (366 runs en 33 wickets) werd gezien de omstandigheden en financiële consequenties dit jaar niet gehaald. Wicketkeeper Marais (388 runs) was ook geen professionele optie voor terugkeer. Jaimie Mulready miste een belangrijk deel van de voorbereiding en Kumar was er effe niet.

ACC scoorde vorig jaar 3105 runs en nam 144 wickets, dus ga maar even tellen wat we kwijt waren geraakt. Maar hoewel het sportpark Loopveld hermetisch was afgesloten tijdens Corona stond de poort toch open en liepen er van heinde en ver minimaal een heel nieuw elftal naar binnen. Weliswaar niet allemaal spelers voor de Topklasse maar we mochten zeer bruikbaar materiaal begroeten.

Goed, 5 juli: Herfst. Zuidwester zomerstorm gevolgd op heel veel drizzle. 3 teams thuis! De bar is weer open. Het clubhuis heeft een metamorfose ondergaan. De timmerman heeft al het rotte hout vervangen en de schilders hebben alles in het room-wit gezet (RAL 2001?). De kosten waren gigantisch. Dus mensen, als ze weer komen bedelen voor wat dan ook, bedenk dan dat die kosten van pakweg 25 mille ergens vandaan moeten komen. Wordt lid van ACC's Club van 100; het is bitter nodig! Het terras met fraai verzorgde bloembakken van de AMVJ-dames (applaus en dank!) zag er met de opnieuw verschoonde en gebeitste banken weer helder en proper uit. José runde de tent alsof hij nooit ooit ijscoman langs de Amstel was geweest. De vaste bezoekers waren bijna allemaal weer present en Huib Schotte raasde gemotoriseerd weer voorbij.

Goed, ACC –HCC dus met de wedstrijdbal aangeboden door de Ere-Voorzitter (mag U ook weer aan mee doen!). We hadden 5 man van vorig jaar t.w. Captain Chris Knoll, Shreyas Potdar, Ammar Zaidi, Ammaar Shoaib en D. Arya, aangevuld met de newcomers C. Burnett, C. McInerney, Ramesh Babu, K. Hosur A. Krishna en Alangara Napoleon. De newcomers hebben achtergronden in Nw. Zeeland, Hong Kong, Bloemendaal, Eindhoven en mogelijkerwijs Elba.

HCC, geleid door Ned.XI-kandidaat Tony Staal, won de toss en verkoos te fielden.Wij begonnen met een geweldige openingsstand tussen Burnett (53) en McInerney (35). Beiden lieten zien heel veel slagen uit het boekje ter beschikking te hebben. Op 89 viel het 1ewicket en op 109 he t2e. Een goede basis om rond 200 uit te komen.

Maar dat liep anders want nadat op 140 het 4e wicket viel bleken alleen Ramesh Babu (23) en Chris Knoll (12) enige potten te kunnen breken. De rest faalde jammerlijk en ACC zat in 47.5 overs voor een ondermaats totaal van 166 aan de kant.Vooral de Haagse spinners hielden de batsmen in bedwang. O. Klaus 4/37/10 en F. Clayton 3/30/10.

Ten gevolge van de storm moesten de umpires de bails ca. 367 keer oprapen en terugplaatsen. Er werd 3 x een LBW gegeven, waarbij de leiding mazzel had dat de bails er nog net op bleven liggen, anders had ik zo net nog niet geweten van waar ik zat... HCC had geen enkele moeite met dit totaal en passeerde het in 34.5 overs voor 4 wickets met bijdragen van aanwinst Crowley (74 no), M. Ahmed (42) en (Staal 24). Zaidii, Knoll en Arya hadden elk 1 wicket. Aldus werd de eerste wedstrijd van het halve seizoen verloren. Meer details op KNCB-sheets. Nog 8 te gaan. Zondag a.s. uit tegen VCC Voorburg.

broken image

English translation

Report ACC1-HCC1: cricket players are seen again at 't Loopveld

[by Observer] First win for HCC. Sunday July 5, an almost historic day for cricket-based Netherlands. No one will understand in 10, say 20 years, how the heart of the whole cricket world had to bleed for that community lockdown because of the Corona virus. No international matches, no Tests, no competition, no dressing room open.

But the fact that cricket came to a standstill was only a small amount of discomfort compared to the great sorrow that was caused by Corona everywhere in the world. Nothing and no one is left out, and while we underwent the most fantastic spring and early summer weather from April to June, the real 2020 competition was canceled early. After a first relaxation, our players have been limited to 6 x Zami vs Zomi (3 –3) and 4 x 1 against 2 in the past few weeks (final score unknown).

But today, July 5, a semi-competition of 50-over games started. No champions and no degradants. What was predictable also happened: the rain had tracked down the Netherlands again. Not the cricketers, but the country longed for it ...... What would be left of ACC1? Now that 3x Zulfiqar (together last year good for 1200 runs and 50 wickets) had chosen Rotterdam and Punjab? The young talent Rasool (368 runs) decided that grass wickets would be a prerequisite for a better career and therefore left for VRA. Raza (278 runs and 12 wickets) suffers from a back injury. Brady Barends (366 runs and 33 wickets) was not reached this year due to the circumstances and financial consequences. Wicket-keeper Marais (388 runs) was also not a professional option for return. Jaimie Mulready missed an important part of the preparation and Kumar was not even there.

ACC scored 3,105 runs last year and took 144 wickets, so let's count what we lost, but although the Loopveld sports park was hermetically sealed during Corona, the gate was still open and at least a whole new team walked from far and wide. within. Although not all players for the top class, we were able to greet very useful material.

Good, July 5: Autumn. A summer storm from the southwest and a lot of drizzle. Three teams at home! The bar is open again. The clubhouse has undergone a metamorphosis. The carpenter has replaced all the rotten wood and the painters have put everything in cream-white (RAL 2001?). The costs were enormous. So folks, if they come back to beg for anything, remember that those costs of roughly 25 mille must come from somewhere. Join ACC's Club of 100; it is bitterly needed!

The terrace with beautifully maintained flower boxes from the AMVJ ladies (applause and thanks!) Looked bright and clean again with the newly cleaned and stained benches. José ran the tent as if he had never been an ice cream man along the Amstel. The regular visitors were almost all present again and Huib Schotte rushed past motorized.

Well, ACC –HCC so with the match ball offered by the Honorary President (you can also participate again!). We had 5 men from last year i.e. Captain Chris Knoll, Shreyas Potdar, Ammar Zaidi, Ammaar Shoaib and D. Arya, supplemented by the newcomers C. Burnett, C. McInerney, Ramesh Babu, K. Hosur A. Krishna and Alangara Napoleon. The newcomers have backgrounds in New Zealand, Hong Kong, Bloemendaal, Eindhoven and possibly Elba.

HCC, led by Ned.XI candidate Tony Staal, won the toss and chose to field, starting with a great opening score between Burnett (53) and McInerney (35). Both showed that they have many strokes from the book available. The 1ewicket fell on 89 and the t2nd on 109. A good basis for hitting around 200.

But that went differently because after the 4th wicket fell on 140, only Ramesh Babu (23) and Chris Knoll (12) were able to break some pots. The rest failed miserably and ACC sat in 47.5 overs for an undersized total of 166, especially the Hague spinners that kept the batsmen under control. O. Klaus 4/37/10 and F. Clayton 3/30/10.

As a result of the storm, the umpires had to pick up and replace the bails about 367 times. A LBW was given 3 times, where the management was lucky that the bails were just left on top, otherwise I would have just not known where I was... HCC had no problem with this total and passed it in 34.5 overs for 4 wickets with contributions from acquisition Crowley (74 no), M. Ahmed (42) and (Steel 24). Zaidii, Knoll and Arya each had 1 wicket.

Thus, the first game of the half season was lost. More details on KNCB-sheets. Still eight games to go. Sunday next, away against VCC Voorburg.