Return to site

Nieuwe gezichten in en rond ACC1-squad 2020 aangekondigd

broken image
broken image
broken image

[door de redactie/MvO] English follows below. Het Corona-nieuws is sombermakend -alle leden sterkte gewenst- en speculaties over een vertraagde start van de cricketcompetitie steken de kop op. Maar ondertussen wordt bij ACC hard gewerkt aan een vernieuwde ACC1-squad, na het eerder gemeld vertrek van een kwartet belangrijke spelers.

Diverse benoemingen kunnen al met zekerheid worden gemeld: onze allrounder Anis Raza (28) wordt de nieuwe aanvoerder (congrats!). First Class-cricketer, Brady Barends (31), eveneens allrounder, maar vooral een snelle bowler, keert terug uit Zuid-Afrika als overseas professional player. En een ‘oud’ gezicht, ECB Level 3-coach Taku Kusano (31 jaar) keert ook terug naar ACC van de Rahul Dravid Cricket Academy (en daarvoor VVS Laxman Cricket Academy). De sympathieke en kundige Zimbabwean, die inmiddels in Amsterdam is gearriveerd, is benoemd tot niet spelend Hoofd Coach van de club. Congrats and welcome back Taku!

Ten slotte is er de benoeming van cricketveteraan Mark Mulready tot Hoofd Technische Zaken. Ook hier is een felicitatie zeker op zijn plaats, namens de club. Ernst-Pieter Knüpfer, wie anders, is Team Manager van ACC1. Naar een -liefst vaste scorer- wordt nog steeds dringend gezocht. Zeg het voort!

De nieuwe rol van Mark -vader van ACC1’s jonge wicket keeper Jamie Mulready- heeft gevolgen voor ACC2. ‘’Het betekent minder spelen, meer kijken.’’ Mark leidt het selectieteam dat de indeling van spelers van ACC1 en ACC2 bepaalt. En waarin Taku en Anis ook zitting nemen.

Mark Mulready en EP verklaren eensgezind en duidelijk wat de doelstelling is voor ACC1 voor het komende cricketseizoen. Waarin, naar verwachting, nogal wat Topklasse clubs zich (verder) hebben versterkt met buitenlandse spelers met dank aan de nieuw opgelegde regels. ‘’Wij willen natuurlijk, ondanks het spelersverlies, in de Topklasse blijven. En al helemaal omdat ACC volgend jaar 100 jaar bestaat.’’

Dat is overduidelijk geen sincecure en zal moeten bewerkstelligd met een aantal nieuwe jonge spelers die al lid zijn, en die nu meer kansen krijgen na het ‘Zulfiqar-tijdperk’ en nieuwe leden. Maar de hoop is ook dat er bij de club nog een paar getalenteerde buitenlanders zullen neerstrijken, waarbij primair naar de battingskills zal worden gekeken. Volgens Mark Mulready krijgen we waarschijnlijk al de beschikking over heel wat spinbowlers...

Vorig jaar had ACC twee overseas players. De tweede, de eveneens Zuid-Afrikaanse Jean Marais (wk/batsman), moest voor het eind van het seizoen vertrekken vanwege het aflopen van zijn toeristenvisum. Waarna ACC1, toeval of niet, achter elkaar vier wedstrijden verloor. Nadat ons jonge team daarvoor steeds (heel) hoog op de ranglijst had gestaan. Marais keert niet terug, nu Jamie de vaste wicketkeeper is geworden. EP kan niet veel meer zeggen dan dat het streven is dat dit hiaat niet opnieuw een rol zou moeten spelen aan het seizoenseinde, maar dat tegelijkertijd ook de start naar behoren moet zijn.

ACC heeft de afgelopen periode gelukkig ook een aantal nieuwe, in Nederland woonachtige cricketers kunnen begroeten als lid. Mark Mulready, die de afgelopen zes weken trainingsessies leidde in het Amsterdamse Reade (zie bijgaand enkele van zijn foto's), is positief over de prestaties van spelers. ‘’We moesten stoppen deze vanwege de Corona-toestanden, maar ik hoop dat we over enkele weken vier buiten kunnen gaan trainen, bij ACC.’’ Als de coronatoestanden hopelijk veel minder en liefst voorbij zijn.

Hij zegt te mikken op een flinke squad van rond 20 spelers, ‘’zodat er, in tegenstelling, tot vorig seizoen, sprake is van competitie om in ACC1 te komen.’’ Hij wil ook het in de sterke Overgangsklasse A spelende ACC2 proberen te versterken, zodat daar de overwegend jonge spelers klaar worden gestoomd om te zijner tijd door te kunnen groeien. Maar Mark laat zich niet verleiden tot uitspraken over wie van de tot nog toe acht nieuwe leden zeker danwel hoogst waarschijnlijk in de basis van het Eerste komen te zitten. ‘’Daarvoor is het nog te vroeg,’’ zegt hij. ''Maar we werken allemaal hard om een fit, goed gebalanceerd en competitief team te bouwen.''

Dat zal zeker ook de van Bloemendaal overgekomen batsman Ram Kumar (voornamen) Ramesh Babu (27) zijn, die vorig seizoen Hoofdklasse Speler van het Jaar was met bijna 600 runs en 28 wickets. En nu graag zijn stempel wil drukken in de Topklasse.

De namen van de andere nieuwkomers: Kiran Hosur (ex-Excelsior), Sahil Kothari (student uit Ildia), Antony Edlibert (voornamen) Alangara Napoleon (ex-Bloemendaal), de Engelsen Jack McClean en Charles McInerney en Quincy Brouwer (ex Ajax Leiden).

En dan, last but not least, moeten we natuurlijk niet vergeten de selectiespelers van vorig jaar te noemen die weer gaan strijden met de witte ballen en tussen de zwarte screens. Te weten Aryan Kumar, Devanshu Arya, Cris Knoll, Areeb Shoaib Jamie Mulready, Ammar Zaidi, Beau te Boekhorst, Shreyes Potdar, Mees van Vliet en uiteraard Anis Raza, de nieuwe captain.

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image

ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS BELOW

New faces in a round ACC1 squad announced

[by the editor/MvO] The Corona news is dismal - we wist all members strength - and speculations about a possible delayed start of the cricket league are emerging. But meanwhile, ACC is working hard on a renewed ACC1 squad, after the previously reported departure of a quartet of important players.

Various appointments can already be reported with certainty: our all-rounder Anis Raza (28) will be the new captain (congrats!). First Class cricketer, Brady Barends (31), also an all-rounder, but especially a fast bowler, returns from South Africa as an overseas professional player. And an "old" face, ECB Level 3 coach Taku Kusano (31 years old) returns to ACC from the Rahul Dravid Cricket Academy (and before that VVS Laxman Cricket Academy). The sympathetic and knowledgeable Zimbabwean, who has now arrived in Amsterdam, has been appointed as the Head Coach of the club.. Congrats and welcome back Taku!

Finally, there is the appointment of cricket veteran Mark Mulready as Head of Technical Affairs. Here too, congratulations are certainly in order, on behalf of the club. Ernst-Pieter Knüpfer, who else, is Team Manager of ACC1. There is still an urgent search for a - preferably regular - scorer. Spread the word!

The new role of Mark - father of ACC1's young wicket keeper Jamie Mulready- has implications for ACC2. "It means playing less, watching more." Mark leads the selection team that determines the classification of players of ACC1 and ACC2. And in which Taku and Anis also sit.

Mark Mulready and EP unanimously explain the goal of ACC1 for the upcoming cricket season. In which, it is expected, quite a few Top-class clubs have (further) strengthened themselves with foreign players, thanks to the newly imposed rules. "Of course we want to remain in the top class, despite the loss of players. And especially because ACC will be 100 years old next year. "

Obviously, that is not a sincecure and will have to be accomplished with some new young players who are already members and who are now getting more opportunities after the "Zulfiqar era" and new members. But the hope is also that a few talented foreigners will settle at the club, primarily looking at the battle skills. According to Mark Mulready we probably already have a lot of spinbowlers at our disposal ...

Last year, ACC had two overseas players. The second, also South African Jean Marais (World Cup / Batsman), had to leave before the end of the season due to the expiry of his tourist visa. After which ACC1, by chance or not, lost four games in a row. After our young team had always been (very) high on the rankings. Marais is not returning now that Jamie has become the regular wicket-keeper. EP can not say much more than that the aim is that this gap should not play a role again at the end of the season, but that the start should also be proper at the same time.

Fortunately, ACC has also recently been able to greet a number of new cricketers living in the Netherlands as members. Mark Mulready, who led training sessions in Amsterdam's Reade (see some of his action pictures on this site) for the past six weeks, is positive about the performance of players. "We had to stop this week because of the Corona states, but I hope that in about few weeks we can start training outside, at ACC." When the corona states are hopefully much less and preferably over.

He says he is aiming for a large squad of around 20 players, "so that, unlike last season, there is competition to enter ACC1." He also wants to try to strengthen ACC2, so that the predominantly young players are getting ready to grow in due course. But Mark cannot be tempted to make statements about which of the new members so far will most certainly or most likely be in the base of the First. "It's too early for that, but we are all working hard to build a fit, well-balanced and very competitive team." he says. But that will certainly also be the batsman Ram Kumar (first names) Ramesh Babu (27), who came over from Bloemendaal, who last season was Dutch Major League Player of the Year with almost 600 runs and 28 wickets. And now would like to make his mark in the Top Class.

The names of the other newcomers: Kiran Hosur (ex-Excelsior), Sahil Kothari (student from India), Antony Edlibert (first names) Alangara Napoleon (ex-Bloemendaal), Quincy Brouwer (ex Ajax Leiden). And Englishmen Jack McClean and Charles McInerney.

And then, last but not least, we must of course not forget to mention the selection players of last year who will compete again with the white balls and between the black screens. Namely Aryan Kumar, Devanshu Arya, Cris Knoll, Areeb Shoaib, Jamie Mulready, Ammar Zaidi, Beau te Boekhorst, Shreyes Potdar, Mees van Vliet and of course Anis Raza, the new captain.