Return to site

Zami eindigt seizoen op 1e plaats na overwinning op Rood & Wit

Het plan werd perfect uitgevoerd volgens de Zamiaan

[door de Zamiaan] (Engels volgt) Op het moment dat ik dit schrijf wordt het duidelijk dat het cricketseizoen voor de Zami er op zit. Een raar ingekort seizoen met een vernieuwd team en heel veel cricket in 3 maanden.

Een seizoen dat ik niet snel zal vergeten, er gebeurde van alles meestal goede en leuke dingen en soms een uitglijertje. Maar wat kan je anders verwachten met een volledige vernieuwde groep die ook tijd nodig had om een mooi geheel te gaan vormen. En een mooie groep is het zeker, veel enthousiasme, veel passie, veel plezier en veel verbale communicatie. En dan werd er ook nog eens goed gecricket.

In juni begon het allemaal met de onderlinge wedstrijden waarbij de Zomi regelmatig het onderspit moest delven tegen de geldingsdrang van de Zami. En in juli begon de halve competitie.

 

Opstaan na verlies

Vorige week leed de Zami het eerste verlies tegen het versterkte VVV. Dat betekende dus dat er van Rood & Wit gewonnen moest worden om de eerste plaat veilig te stellen. En dat was op voorhand geen uitgemaakte zaak want het ervaren team veteranen uit Haarlem had nog geen steekjes laten vallen dit jaar en zij kwamen vol goede moed door de regen naar het Loopveld. Zij zouden ACC wel eens even laten zien hoe cricket gespeeld moet worden.

 

Maar ondanks al de ervaring maakte de in roze broek geklede captain van Rood & Wit de keus om eerst te gaan fielden. Was dit tactiek vanwege de regen die weer zou kunnen komen, of wilden ze graag op een nat veld fielden of gewoon omdat ze dachten elk totaal te kunnen maken met hun sterke batting line up. De Roze Broek gaf geen toelichting op zijn keus.

 

ACC vond het natuurlijk prima en er werd gekozen voor een agressieve batting line-up want er was behoefte aan een hoog totaal en snelle runs voor het geval de regen terug zou komen.

Doel was minimaal 100 runs in de eerste 20 overs en daarna 10 overs versnellen zodat we rond 175 zouden uitkomen en wellicht 200. Wat een fantastisch positief strijdplan, maar zouden we dat ook kunnen doen.

 

Superslows

Alhoewel de superslows van Jaap Vogelaar weer veel spelers tot waanzin dreven werd er keurig 5 runs per over gescoord mede door de vrijgevigheid van een aantal Rood & Wit bowlers die on regelmatig wat extra’s toestopte. Het eerste wicket viel in de 9e over bij 47 runs toen Gavin (27) die weer terug was in de basis ten prooi viel aan een SuperSlow. Hetzelfde overkwam Yousaf een paar over later en waren onze openers weer terug op de banken. Ze hadden wel een mooie basis gelegd. Ondertussen was onze captain zich rustig aan het inspelen, geen domme slagen op de SupperSlows en gewoon op de losse bal wachten. Wat lijkt het soms toch makkelijk. Al snel ging de run-rate iets omhoog want er waren voldoende losse ballen. En na 20 overs stonden er 108 runs op het bord.

 

Volgens plan werd de versnelling ingezet en in de volgende 5 overs kwamen er 50 runs bij!!! Salman deed ook een flink duit in het zakje door de captain goed te ondersteunen en ondertussen 17 runs mee te pakken (waaronder een choca en een checa). Sunny nam de ondersteunende rol keurig over en zorgde ervoor dat de captain de meeste losse ballen kreeg.

 

Helaas moest Umer op een totaal van 174 het veld verlaten nadat hij stom (zijn eigen woorden) LBW ging. Maar wat een innings met 83 runs (7x4 5x6).

 

IJdele hoop

Rood & Wit hoopte natuurlijk dat hiermee de grote doorbraak was gemaakt. Maar dat was ijdele hoop. Zubi liet er geen gras over groeien en hamerde in korte tijd 24 harde runs bij elkaar. En zo werden ook in de laatste 5 over 50 runs gemaakt. Dus na 30 overs 208 runs op het bord. Deel één van het strijdplan was perfect uitgevoerd. En hoe vaal gebeurt dat nu in cricket.

Na een goed smakende lunch moesten we de rest van ons plan gaan uitvoeren. Gelukkig hadden we nog veel tips gekregen van de MDCA-ceo over de kwaliteiten van de Haarlemse batslieden en wisten we dus precies wat ons te wachten te stond en hoe hier mee om te gaan. Het gaat niet om de wickets (die helpen wel natuurlijk) maar we moeten de runs tegen houden!!

Eerste opdracht: hou de run rate laag in de eerste 10 overs. Deze taak werd toebedeeld aan Wim en Zubi. Zoals gewoonlijk (😊) in de Zami werd deze opdracht dan ook keurig uitgevoerd. Nadat Wim en Zubi beide hun 6 overs hadden gebowled stonden er slechts 36 runs op het bord voor Rood en Wit. Geen wickets, maar nu wel een hele zware taak voor Rood & Wit om in 18 overs 173 runs te maken!! Wim had weer zo’n dagje dat elk balletje op het plekje landde en dat vonden de ervaren openers van niet zo prettig. Hij eindigde met 0-4 in 6 overs…..

Tweede opdracht: run rate onder de 8 per over houden, dan wordt het een haast onmogelijke taak voor Rood & Wit. En dat is precies wat Gavin en Nagesh deden. Daarnaast pakte Gavin ook nog eventjes 3 wickets. Ook dat was te verwachten want Rood & Wit moest risico’s gaan nemen om nog in de buurt te kunnen komen. En natuurlijk stonden de fielders op de goede plekken want de tips van de MDCA werden goed benut. Twee goede vangen van Yousaf betekende einde oefening voor de gevaarlijke Schólvink en Van Aalst. Na 24 overs 113-3

Derde opdracht: het karwei afmaken

En ook deze opdracht werd foutloos uitgevoerd. Shashank cleande de openingsbatsman Axel FS (54 in 25 overs) en bowlde verder wideloos. Abu ruimde hardhitter Kottman nog even op met een superslow korte bal. Deze had ook op het 2e veld kunnen belanden volgens een aantal kenners maar gelukkig vloog het bat bijna uit de handen van Kottman en kon de bal ongestoord het wicket in. Rood & Wit 151 voor 5 na 30 overs.

Ook het plan voor de 3e innings werd foutloos uitgevoerd. Een uitermate gezellig napraten met de tegenstander onder het genot van af en toe een drankje. Dit alles natuurlijk onder de bezielende leiding van Rahul. Dit werd gevolgd door een mooie Indiase maaltijd met veel lekkere curries.

En uiteindelijk werd de dag afgesloten met een paar speeches en af en toe een klein drankje.

Wat een mooi seizoen, wat een mooie groep. Kan niet wachten op volgend jaar.

broken image

English translation

Zami finishes season in 1st place after victory over Rood & Wit. The plan executed to perfection

[by the Zamiaan] As I write this, it becomes clear that the cricket season for the Zami is over. A weird shortened season with a renewed team and a lot of cricket in 3 months.

A season that I will not soon forget, mostly good and fun things happened and sometimes a little slip. But what else can you expect with a completely renewed group that also needed time to form a beautiful whole. And it is certainly a great group, lots of enthusiasm, lots of passion, lots of fun and lots of verbal communication. And then there was also good cricketing.

In June it all started with the mutual matches in which the Zomi regularly had to be defeated against the Zami's urge to assert itself. And in July the half competition started.

Last week, the Zami suffered its first loss against the reinforced VVV. That meant that a win was needed against Rood & Wit to secure the first plate. And that was not a foregone conclusion in advance as the experienced team of veterans from Haarlem had not lost this year and they came to Loopveld in good spirits through the rain. They would show ACC how cricket should be played.

But despite all the experience, the captain of Rood & Wit, dressed in pink pants, made the choice to field first. Was this tactic because of the rain that might come again or were they eager to field on a wet field or just because they thought they could make every total with their strong batting line up. De Roze Broek did not explain his choice.

ACC of course thought it was fine and an aggressive batting line-up was chosen as there was a need for a high total and fast runs in case the rain returned.

The goal was at least 100 runs in the first 20 overs and then accelerate 10 overs so that we would end up around 175 and maybe 200. What a fantastic positive battle plan, but could we do that too.

Driven to madness by super slows

Although the super slows of Jaap Vogelaar drove many players to madness again, 5 runs per over were neatly scored, partly due to the generosity of a number of Rood & Wit bowlers who regularly gave something extra. The first wicket fell in the 9th on 47 runs when Gavin (27) who was back in the starting lineup fell victim to a SuperSlow. The same thing happened to Yousaf a few over later and our openers were back on the couches again. They had laid a good foundation. In the meantime our captain was getting his eye in, no stupid hits on the SupperSlows and just waiting for the loose ball. How easy it sometimes seems. The run-rate soon increased slightly because there were enough loose balls. And after 20 overs there were 108 runs on the board.

According to plan the gear was shifted and in the next 5 overs 50 runs were added !!! Salman also contributed significantly by supporting the captain well and in the meantime taking 17 runs (including a choca and a checa). Sunny took over the supporting role and made sure that the captain got most loose balls.

Unfortunately at a total of 174, Umer had to leave the field after going dumb (his own words) LBW. But what an innings with 83 runs (7x4 5x6). Of course, Rood & Wit hoped that the big breakthrough had been made. But that was hope. Zubi didn't waste any time and hammered together 24 hard runs in a short time. And so in the last 5 over 50 runs were made. After 30 overs 208 runs on the board. Part one of the battle plan was executed perfectly. And how often does that happen in cricket.

After a good lunch we had to carry out the rest of our plan. Fortunately, we had received a lot of tips from the MDCA CEO about the qualities of the Haarlem batsmen, so we knew exactly what to expect and how to deal with it. It's not about the wickets (they help of course) but we have to stop the runs !!

First assignment: keep the run rate low in the first 10 overs. This task was assigned to Wim and Zubi. As usual ((😊)) in the Zami, this command was therefore neatly executed. After Wim and Zubi both bowled their 6 overs, there were only 36 runs for Red and White. No wickets, but now a very tough task for Rood & Wit to make 173 runs in 18 overs !! Wim had another day like that when every ball landed on the spot and the experienced openers did not like that very much. He finished 0-4 in 6 overs… ..

Second assignment: keep the run rate below 8 per over it will then become an almost impossible task for Red & White. And that's exactly what Gavin and Nagesh did. In addition, Gavin also took 3 wickets. That was also to be expected because Rood & White had to take risks to be able to come close. And of course the fielders were in the right places because the tips from the MDCA were put to good use. Two good catches by Yousaf meant the end for the dangerous Schólvink and Van Aalst. After 24 overs 113-3

Third task: finish the job

And this assignment was also executed flawlessly. Shashank cleared opening batsman Axel FS (54 in 25 overs) and bowled further without a wide. Abu cleared up hardhitter Kottman with a super slow short ball. This could also have ended up on the 2nd field, according to a number of experts, but fortunately the bat almost flew out of Kottman's hands and the ball could enter the wicket undisturbed. Red & White 151 for 5 after 30 overs.

The plan for the 3rd innings was also executed flawlessly. An extremely pleasant chat with the opponent while enjoying an occasional drink. All this, of course, under the inspiring leadership of Rahul. This was followed by a nice Indian meal with lots of tasty curries. And finally, the day ended with a few speeches and the occasional small drink.

What a beautiful season, what a beautiful group. Can’t wait for next year.