Return to site

Zami is Zomi op zondag weer de baas in treffen op vaderdag

broken image

[door De Zamiaan] English translation below. Sinds de start van de onderlinge wedstrijden op ACC vond zondag het zesde treffen tussen de Zomi en de Zami plaats. In de eerdere wedstrijden bleek de Zomi steeds de sterkste op zaterdag (twee keer winst) en de Zami de sterkste op zondag (drie keer winst), dat is toch logisch, of?

 

De Zomi's waren erop gebrand nu eindelijk de winst op de zondag te gaan pakken en de stand in de serie gelijk te trekken. De Zami's wilde hun leidende positie in de serie natuurlijk handhaven.

Kortom een fantastisch uitgangspunt voor deze wedstrijd. Beide teams hadden 12 man zodat er tijdens de fielding sessies af en toe rust genomen kon worden, en dat kwam vooral de wat oudere spelers niet slecht uit.

Bart won de toss overtuigend van Umer en de Zomi gingen eerst batten. Van het begin af aan bleef het scorebord lekker tikken. Eerst rond de 4 runs per over een tussenspurtje van rond de 8 en uiteindelijk weer rond de 6.

Een mooie flow gedurende de 30 overs die er werden gespeeld leverde 188 runs op. De meeste runs waren afkomstig van het bat van Richard (57) en het zijkantje van Bart (48). Bart moet een record hebben gebroken met het aantal edges die hij had. Nummer 6 of 7 werd hem uiteindelijk fataal door een goede vang achter de palen van part-time keeper Zuby. Abu en Rahul hadden beide een topvang, Abu vol duikend op point en Rahul super reflex in de slips. Zuby pakte aan het eind als full-time bowler nog even snel 3 wickets.

Wat viel er verder nog op in deze eerste innings? Joost probeert steeds kortere runs te lopen, Umer had ruzie met de bal tijdens het bowlen en de meeste batsman vinden Ezzat een heel lekker bowlertje.

Na een mooie eetpauze waarbij diverse spelers lekkernijen hadden meegenomen wist de Zami wat het te doen stond. Gewoon ruim 6 runs per over……

Umer durfde het aan om Paul te laten openen met Fraaz. En Fraaz liet in de eerste over weten wat zijn plannen waren door een bal over de mooie nieuwe hekjes bij het clubhuis te slaan. Paul demonstreerde zijn unieke en inmiddels bekende batting stijl en verdedigde zijn wicket met alles wat hij had.

Geholpen door veel wides in de eerste overs (15 in 6 overs, waarvoor onze dank) zetten beide heren 44 runs op het bord voor het eerste wicket in 7 overs, dus keurig 6 per over. Fraaz had met 27 de basis gelegd en Paul bleef onverzettelijk.

Umer bezocht de pitch maar heel even, een mooie pirouette op het bowlen van Roelof leverde tuimelende bails op. Hij kon vervolgens langs de kant zijn belangrijke taak als captain weer op pakken.

Berend die dit keer aan de kant van de Zami actief was ging lekker aan de slag en wist precies hoe hij de snelheid van Paul tijdens het runnen het beste kon gebruiken. Uiteindelijk kwam er een einde aan de rol van Paul in de 17e over. Hij werd gevangen met 18 runs achter zijn naam op het bowlen van Dick Broggel die zijn eerste wedstrijdje speelde.

Met 88 runs op het bord zat de Zami iets onder de gewenste rate. Zami had het even moeilijk, vooral ook door toedoen door de slows van Mike Walsh en Michael. De laatste nam in no time 3 wickets waaronder die van Berend (37).

120-6 na 22 overs……

De spanning liep op, Bart was allerlei strategieën aan het doorrekenen en Umer bleef de batsman vanaf de kant voorzien van aanwijzingen. De batsman waren de broers Jozef en Abu en die weten natuurlijk hoe het spelletje gespeeld moet worden. Geen domme slagen, veel runs lopen (want Bart had een man of zes op de boundary geplaatst) en het bord in de gaten houden.

154-6 na 26 overs….

En toen kwamen de snellere Zomi bowlers weer in actie, hetgeen de volgende reactie van de Zami captain ontlokte “nu hebben we ze, bedankt Bart”.

En hoe waar was deze uitspraak, Jozef en Abu maakte volledig gebruik van de extra snelheid en de runs bleven komen.

187-7 na 29 en 189-7 na 29.1

Superprestatie van Abu (33) en Jozef (35*) na een paar wedstrijden wordt het wel duidelijk dat er bij deze heren aardig wat talent aanwezig is en dat komt weer aan het oppervlak.

Wat een super potje cricket dat werd afgesloten met het traditionele oprollen van het touw. Er was zelfs enig nervositeit te bespeuren bij een aantal spelers, bang als ze waren dat ze dit keer niet zouden mogen oprollen.

 

Touw aan de kant, veld opgeruimd en vervolgens nog een snel drankje.

 

Wat een mooie vaderdag!

Zami is in charge of Zomi again in Father's Day encounter

[by The Zamian] Since the start of the mutual games at ACC, the sixth meeting between the Zomi and the Zami took place on Sunday. In the previous games, the Zomi was always the strongest on Saturday (two wins) and the Zami the strongest on Sunday (three wins), that makes sense, isn't it?

The Zomi were keen to finally take the win on Sunday and tie the score in the series. The Zami naturally wanted to maintain its leading position in the series.

In short, a fantastic starting point for this competition. Both teams had 12 men so that during the fielding sessions rest could be taken now and then, and that was not bad for the older players in particular.

A nice flow during the 30 overs that were played resulted in 188 runs. Most runs came from the bat of Richard (57) and the side of Bart (48). Bart must have broken a record with the number of edges he had. Number 6 or 7 was ultimately fatal to him by a good catch behind the posts of part-time keeper Zuby. Abu and Rahul both had a top catch, Abu diving full on point and Rahul super reflex in the briefs. As a full-time bowler, Zuby quickly took 3 wickets.

What else stood out in these first innings? Joost tries to run shorter and shorter runs, Umer argued with the ball during bowling and most batsman think Ezzat is a nice bowl.

After a nice eating break where various players brought along treats, the Zami knew what to do. Just over 6 runs per over ……

Umer dared to let Paul open with Fraaz. And Fraaz announced in the first what his plans were by hitting a ball over the beautiful new gates at the clubhouse. Paul demonstrated his unique and now well-known batting style and defended his wicket with everything he had.

Aided by a lot of wides in the first overs (15 in 6 overs, for which we thank them) both men put 44 runs on the board for the first wicket in 7 overs, so nice 6 per over. Fraaz had laid the foundation with 27 and Paul remained unyielding.

Umer only visited the pitch for a moment, a nice pirouette on Roelof's bowling resulted in tumbling bails. He was then able to resume his important role as captain on the side.

Berend, who was active on the side of the Zami this time, went to work and knew exactly how he could best use the speed of Paul while running. Eventually, the role of Paul in the 17th came to an end. He was caught with 18 runs to his name on the bowling of Dick Broggel who played his first game.

With 88 runs on the board, the Zami was slightly below the desired rate. Zami had a hard time, especially due to the slows of Mike Walsh and Michael. The latter took 3 wickets in no time, including that of Berend (37).

120-6 after 22 overs …… The tension was increasing, Bart was calculating all kinds of strategies and Umer continued to provide the batsman with instructions from the side.

The batsman were the brothers Joseph and Abu and of course they know how to play the game. No stupid blows, many runs (because Bart had placed about six on the boundary) and keep an eye on the scorebord.

154-6 after 26 overs….

And then the faster Zomi bowlers came back into action, triggering the Zami captain's next reaction “now we have them, thanks Bart”.

And how true this statement was, Jozef and Abu made full use of the extra speed and the runs kept coming.

187-7 after 29 and 189-7 after 29.1

Super performance of Abu (33) and Jozef (35 *) after a few matches, it becomes clear that there is a lot of talent with these men and that comes to the surface.

Rope on the side, field cleared and then a quick drink.

 

What a beautiful Father's Day!