Return to site

ACC1–VOC: moeizame wedstrijd tegen Rotterdammers, maar punten gepakt

broken image
broken image
broken image
broken image

[door Observer] (English underneath) Opnieuw waren de beide tegenstanders uit de Topklasse in het rood-zwart gekleed, de basis kleuren van de tenues van hun voorvaderen, t.w. de voetbalclubs VOC Rotterdam en AFC Amsterdam. Niet veel van de huidige spelers zullen de warme en historische banden uit het verleden tussen VOC en ACC kennen.

VOC deed het dit jaar tot nu toe niet best nu men niet over pakweg vijf huurlingen kan of wil beschikken en bovendien vandaag nog zijn aanvoerder en Ned .XI allrounder Seelaar moest missen, maar Bobby Hanif was weer present. ACC moest een heel nieuw elftal opbouwen na het vertrek van 3 x Zulfiquar, Rasool, Barends en Marais. Het zou vandaag dus best spannend kunnen worden.

Met VOC aan bat, vertrok ik met een stand van 117/3 van huis om 20 minuten later bij 125/6 op het Loopveld te arriveren. Liet mij bijpraten: vandaag geen Burnett en Knoll, op vakantie, en Ramesh bij het fielden geblesseerd aan de hamstring. Al keuvelend werd VOC verder opgerold voor een matig totaal van 139 runs in 48.3 overs. A. Jain (ex ACC jeugd) werd met 42 topscorer, terwijl Rutgers (24) , de Kok (22) en Mr. Extra (22) nog zorgden voor wat runs. Van de door ons geschonken 22 extra’s, waren er 20 wides... Ammar Zaidi (tweede foto) was onze meest succesvolle bowler met 4/29/10. Verder A.Napoleon 2/19/8,3, D.Arya 2/17/7, Mees v.Vliet 1/13/6 en Sahil Kothari 1/20/10. Jamie Mulready, Kothari en Hosur elk 2 vangen.

140 runs moest op papier niet te veel problemen opleveren, maar ja, wij zijn wel een onervaren ploeg in opbouw. Dat bleek ook snel toen onze scoringrate maar niet boven de 2/2,5 uit wilde komen. Jamie (9), Hosur (9), captain Raza (10) en McInerney kwamen niet echtin hun spel, zodat we met 52/4 in 22 overs al een beetje in de problemen zaten. Als ik op dat moment nog een review over zou hebben, dan had ik hem zeker ingezet om Raza van de LBW ondergang te redden. Ik had zeker mijn review behouden.

Met de val van Shreyas Potdar (21) die goed stond te batten werd het met 68/5 nog erger en op 68/6 (Zaidi, 8) leek het zelfs uitzichtloos te worden. Een lichte irritatie over zoveel onmacht maakte zich van mij meester, zo geweldig was die VOC aanval toch niet? Zij gaven ook 16 wides weg. Het zou toch goed komen... Gelukkig stond Sahil Kothari (eerste foto, vooraan) er nog en niemand minder dan scholier Mees v.Vliet (wie kent hem niet?) kwam hem nu steunen met als hoofd opdracht ‘staan blijven jongen!’ En Mees bleef staan en deed wat hij het beste kon: verdedigen. Ondertussen tikte Kothari de meeste runs bij elkaar, maar de runrate bleef te laag, ook om dat soms op de eerste of laatste bal van de over niet de meest verstandige run werd gelopen. Maar Mees bleef verdedigen en Kothari bleef scoren. Het werd de stand van de dag (50 runs voor het 7e wicket) want eerst op 118 liet Kothari zich bowlen na een onbetaalbare 40 (3x4 + 1x6) op het bord te hebben gezet.

Nog altijd 22 runs nodig voor de winst en 5 overs te gaan. Nu kwam de (hamstring) geblesseerde Ram Ramesh als laatste qualified batsman in de achterhoede als nr.9 hopelijk redding brengen.Hij raakte ze wel, maar kon nauwelijks lopen. Mees verdedigde stug door, maar anders dan verwacht was het juist hij die op 131/8 run out ging. Hij had dapper 60 ballen doorstaan voor 7 runs en zal zich deze innings ongetwijfeld blijven herinneren als een nieuw leermoment als batsman!

Zoals zo vaak in het verleden was het Napoleon (5*) die nu ten strijde trok en samen met Ram (12*) de veldslag won. De inspanning van de geblesseerde Ramesh verdient een 3-werf BRAVO. Zo kwam ons jonge en onervaren team door taai volhouden en knokken onder moeilijke omstandigheden tot haar 2e winstpartij met uitzicht op het linker rijtje. De ‘geluks’bal was aangeboden door Harry van Lingen. De TC had haar best gedaan om een nieuwe lijst met namen en rugnummers samen te stellen. Toch zaten in de nummers nog al wat verwisselingen, maar dat schijnt volgens geruchten te komen door dat er van shirtjes geruild was....... Komt in orde.

Volgende week (2/8) gaan we naar Punjab in Rotterdam, dat aan kop staat samen met HCC. Daarna (9/8) VRA thuis. Daarna alleen nog uitwedstrijden in deze halve competitie.

broken image

English translation

ACC1-VOC: laborious game, but 2 points in the bag

[by Observer] Again both Top Class opponents were dressed in red-black, the basic colors of their ancestors' uniforms, i.e. the football clubs VOC Rotterdam and AFC Amsterdam. Not many of the current players will know the warm and historical ties of the past between VOC and ACC. The VOC did not do well so far this year, as it is not possible to have or want about five mercenaries and, moreover, today it had to miss its captain and Ned .XI all-rounder Seelaar, but Bobby Hanif was present again. ACC had to build a whole new team after the departure of 3 x Zulfiquar, Rasool, Barends en Marais. So it could get quite exciting today. With VOC on bat, I left with a booth of 117/3 to arrive 20 minutes later at 125/6 on the Loopveld.

Let me catch up: No Burnett and Knoll on vacation today, and Ramesh injured hamstring while fielding. Chatting, VOC was further rolled up for a moderate total of 139 runs in 48.3 overs. A. Jain (ex ACC youth) became top scorer with 42, while Rutgers (24), de Kok (22) and Mr. Extra (22) still led to some runs. Of the 22 extras we donated, 20 were wides ... Ammar Zaidi (second photo) was our most successful bowler with 4/29/10. Furthermore A.Napoleon 2/19 / 8,3, D.Arya 2/17/7, Mees van Vliet 1/13/6 and Sahil Kothari 1/20/10. Jamie Mulready, Kothari and Hosur catch 2 each. 140 runs shouldn't cause too many problems on paper, but yes, we are an inexperienced team under construction. This also turned out quickly when our scoring rate did not want to exceed 2 / 2.5. Jamie (9), Hosur (9), Captain Raza (10) and McInerney didn't really get into the game, so we were already in a bit of trouble with 52/4 in 22 overs. If I had a review about that at the time, I would certainly have used it to save Raza from the LBW's downfall. I definitely kept my review.

With the fall of Shreyas Potdar (21) who was batting well, it got even worse with 68/5 and on 68/6 (Zaidi, 8) it even seemed to be hopeless. A slight irritation about so much powerlessness took hold of me, wasn't that great that VOC attack? They also gave away 16 wides. It would be all right ... Fortunately, Sahil Kothari (first photo, front) was still there and none other than student Mees van Vliet (who does not know him?) Came to support him now with the main assignment 'stay boy!' And Mees stopped and did what he could do best: defend. In the meantime, Kothari tapped most runs together, but the run rate remained too low, also because sometimes on the first or last ball of the over not the most sensible run. But Mees continued to defend and Kothari continued to score. It became the position of the day (50 runs for the 7th wicket) as first at 118 Kothari bowled after putting a priceless 40 (3x4 + 1x6) on the board.

Still 22 runs required for the win and 5 overs to go. Now the (hamstring) injured Ram Ramesh was

the last qualified batsman in the rear to bring rescue as No. 9, hopefully he hit them, but he could barely walk. Mees stiffly defended, but contrary to expectations, it was he who went out on 131/8. He had bravely endured 60 balls for 7 runs and will undoubtedly remember these innings as a new learning moment as a batsman! As so often in the past it was Napoleon (5 *) who now went to battle and won the battle together with Ram (12 *). The injured Ramesh's effort deserves a 3-yard BRAVO. For example, our young and inexperienced team came through their tough persistence and fighting under difficult conditions to their 2nd win with a view of the left row. The "lucky ball" was offered by Harry van Lingen. The TC had done its best to compile a new list of names and numbers. However, there were some changes in the songs, but according to rumors, that seems to be due to the fact that shirts had been exchanged ....... Will be fine. Next week (2/8) we will go to Punjab in Rotterdam, which is leading together with HCC. Then (9/8) VRA at home. After that only away games in this half competition.