Return to site

Agenda ALV 16 februari 2023

** English Agenda click here!

 

AlgemeneLeden Vergadering van de Amsterdamsche Cricket Club 

Het bestuur van de Amsterdamsche Cricket Club heeft het genoegen haar leden uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. De vergadering zal worden gehouden op donderdag 16 februari 2023 in het clubhuis van ACC op Sportpark ’tLoopveld, Aanloop 3 te (1187 SZ) Amstelveen. De vergadering begint om 19.30uur.

Indien op het geplande tijdstip niet het volgens de statuten vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt middels deze convocatie een tweede Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, te houden op dezelfde wijze en datum, aanvang 19.45 uur.

Agenda: 

1. Opening door de Voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 17 februari 2022
4. Jaarverslag van de Secretaris
5. Financiën
a. Jaarverslag van de Penningmeester
b. Verslag kascommissie
c. Decharge
6. Verkiezing bestuur

Het bestuur bestaat thansuit Wim Pielage (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris en
vicevoorzitter), Chris Knoll (penningmeester), Willemijn Neleman (Commissaris Jeugd),
Stephan Hannema (Commissaris Bar en Evenementen), Richard Wolfe (Commissaris Vrijwilligers).en
Girish Chauhan (Commissaris Faciliteiten). Chris Knoll, Girish Shauhan en Stephan Hannema hebben te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn. Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: Ulco Umans (Penningmeester), Berend Edelenbos (Commissaris Faciliteiten), Saju
Sarangdharan (Commissaris Clubhuis, Bar en Evenementen).

7. Begroting en voorstel contributies
8. Verkiezing commissies:Kascommissie

De Kascommissie bestaat thans uit Rick Thorburn, Joost Bakker en Ajit Kamboj. Rick Thorburn is statutair niet herkiesbaar.

9. Vooruitblik op seizoen 2023
10. Bar / Clubhuis Zaken
11. Sponsoring / Club van 100
12. Communicatie / Social Media
13. Rondvraag
14. Sluiting