Return to site

Corona/Covid-19: wat het betekent voor ACC (also in English)

Geen Brady Barends en andere overseas, Taku is er al en blijft

[door het bestuur] English follows. Het dagelijks leven is voor iedereen in korte tijd volledig veranderd nu we zijn geconfronteerd met een wereldwijd virus. De maatregelen die zijn en zullen worden genomen om het virus te bestrijden hebben verregaande gevolgen voor ons allemaal.

De sport en dus ook cricket is voorlopig volledig tot stilstand gekomen en de KNCB heeft al besloten dat er dit jaar geen promotie/degradatie zal plaats vinden.

Dit betekent ook dat ACC de voorbereidingen op het nieuwe seizoen die al enkele weken aan de gang waren in de vorm van indoor trainingen heeft moeten stoppen. 

Ook ons complex aan het Loopveld is door de gemeente afgesloten voor alle sportactiviteiten, dit betekent ook dat ons clubhuis gesloten moet blijven. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer sportactiviteiten weer kunnen worden hervat. We hopen natuurlijk wel dat iedereen deze zomer nog veel cricket plezier zal beleven,

Alhoewel er nog veel onzekerheid is hoe de komende maanden er uit gaan zien heeft het bestuur van ACC wel de beslissing moeten nemen om dit jaar geen beroep te zullen doen op de kwaliteiten van Brady Barends en mogelijke andere overseas spelers.

Onze hoofdcoach Taku was gelukkig net op tijd uit India vertrokken en is al enige tijd in Nederland. Zodra het weer mogelijk is zal hij dan ook de trainingen van jeugd en senioren op zich kunnen nemen.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij hier over communiceren. 

Houd je aan de richtlijnen van de bekende instanties, zodat we er samen voor zorgen dat we ons normale dagelijks leven weer kunnen hervatten.

Veel sterkte, zorg goed voor elkaar en hopelijk spreken we elkaar weer snel op onze mooie club.

Het bestuur van ACC

English translation:

Corona/Covid-19: what it means for ACC

[by the board] Everyday life has completely changed for everyone in a short time now that we have been confronted with a worldwide virus. The measures that have been and will be taken to fight the virus have far-reaching consequences for all of us.

The sport and therefore also cricket has come to a complete standstill for the time being and the KNCB has already decided that there will be no promotion / relegation this year.

This also means that ACC had to stop preparations for the new season that had been going on for several weeks in the form of indoor training.

Our complex on the Loopveld is also closed by the municipality for all sports activities, this also means that our clubhouse must remain closed. It is currently unclear when sports activities can be resumed. We hope that everyone will have a lot of cricket fun this summer,

Although there is still a lot of uncertainty about what the coming months will look like, the board of ACC has had to take the decision not to rely on the qualities of Brady Barends and possible other overseas players this year.

Fortunately, our head coach Taku had left India just in time and has been in the Netherlands for some time. As soon as it is possible again, he will be able to take on the training of youth and seniors.

When there are new developments we will communicate about this.

Follow the guidelines of the well-known authorities so that together we can resume our normal daily life.

A lot of strength, take good care of each other and hopefully we will meet again soon at our beautiful club.

The board of ACC