Return to site

Nog even geen cricket, maar the show must go on op 't Loopveld

broken image
broken image

[door de redactie/MvO] (Engels onderaan) Het clubhuis moest dicht zijn, maar lastig, want er wordt gewerkt. Geschilderd, geïnvesteerd in en door onze club, ook in voor ons financieel moeilijke tijden. Maar heel hard nodig, die opknapbeurt. Weten we al jaren. Uitstellen kon niet meer. De bar moet uiteraard dicht blijven, ondanks het mooie weer. Zodat niemand meer een euro verdient. Op de schilders van Baaij in Almere na, dan. Heel moeilijk voor ACC’ers en de golfers van AMVJ, veel tandenknarsen. Maar natuurlijk ook ellendig voor José en Jade, onze gemeenschappelijke pachters. Meer over ‘de persconferentie’ van gisteravond zo meteen.

José moet toch wat verdienen en wordt tegenwoordig gespot bij ‘de molen’ aan de Amstel, waar hij met zijn karretje ijs, hotdogs en meer verkoopt. Het ronkende gevaarte wordt gestald bij het clubhuis, vanwaar hij ons groet. De schilders zijn dus ook actief, en het schiet op. Zie de foto’s maar. Voor hen moeten de deuren van het clubhuis soms wel even open.

Deze week is er zowaar ook al wat cricket op ACC, nu de jeugd zich er weer mag vertonen tot op zekere leeftijd. Trainen mag. En de Amsterdam Cricket Academy ook in staat van paraatheid is: actie op het veld. Meer info daarover ook hier. Op de foto’s enkele betrokkenen. De ouders mogen er niet bij zijn. Zie het coronaprotocol elders op de ACC-site, dat vermoedelijk enige aanpassing behoeft na 'de PC.' Aanwezig waren uiteraard Richard Wolfe en head coach Taku Kusano (met excuses voor de half mislukte foto van het keurig afstand houdende duo. En ACA-coaches Jim Dukker en Areeb Shoaib.

Die persconferentie van premier Rutte gisteravond (woensdag 6/5) had geen duidelijk nieuws voor ons cricketers. Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus wel verder versoepeld. De KNCB zwijgt nog. Heeft het lobbyen geen succes gehad? Voor golfers, overduidelijk geen contactsport, is meer mogelijk. Het verantwoordelijke sportkoepel NOC*NSF schrijft: ‘’Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Sinds 29 april mocht de jeugd tot en met 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding onder voorwaarden al weer samen sporten.’’ Maar geen douchen, kantines blijven dicht. Ook geen officiële wedstrijden. Tja. Is cricket trouwens nou een contactsport of niet? Nee, toch? Zelfs volgens Wikipedia niet, beste overheid! Golf uiteraard niet. Die koude cola of pils zit er voorlopig nog even niet in, in ons mooie clubhuis. Terrassen open per 1 juni, op anderhalve meter-basis, dat biedt later misschien wel mogelijkheden. Meer crickettraining voor iedereen vermoedelijk wel

broken image

Over geen contact met cricket gesproken: misschien moet een van de Haagse clubs maar eens een demo wedstrijdje organiseren voor Rutte cs. En wat filmpjes van testmatches vertonen. Cricket is dus géén contactsport. Maar, haha, de wicketkeeper moet dan wel anderhalve meter afstand houden op een slowbowler, en daarvan heeft ACC er nogal wat. Moet te regelen zijn, van de umpire wordt dan wel wat extra scherpte verwacht. Maar de slips staan al anderhalf meter van elkaar, daar heeft die virus überhaupt geen schijn van kans ;-). Oja. En NIET met twee man op die vangkans afgaan, hè, dus hard LAAT of MIJ roepen! En klap maar veel, voor een prestatie. Wat extra voor het zorgpersoneel mag best wel ;-).

We duimen voor een beperkte hervatting van onze heerlijke zomersport. Van een vorm van, dan.

 

ENGLISH TRANSLATION

No cricket yet, but the the show must go on op 't Loopveld

[by the editor / MvO] The clubhouse had to be closed, but that is difficult, because people are working on it. Painted, invested in and by our club, even in times of financial difficulty for us. But a very much needed facelift. We have known for years; it was no longer possible to postpone. The bar must of course remain closed, despite the nice weather. So that no one earns a euro anymore. Except for the painters of Baaij in Almere, then. Exceedingly difficult for ACC and AMVJ golfers, many teeth grinding. But of course, also miserable for José and Jade, our catering tenants. More about "the press conference" last night.

José must earn some money and is now spotted at "the mill" on the Amstel, where he sells ice cream, hot dogs and more with his van. The roaring monster is parked at the clubhouse, from where he greets us. So, the painters are also active, and it is getting along. See the pictures. The doors of the clubhouse sometimes must open for them.

This week there is already some cricket at ACC, now that the youth can train again to a certain age. Training is allowed. And the Amsterdam Cricket Academy is also ready for action on the field. More info about this also here. Some people involved in the photos. The parents are not allowed to be there. See the coronaprotocol elsewhere on the ACC site, which presumably needs some modification after "the Press Conference." Present were of course Richard Wolfe and head coach Taku Kusano (with apologies for the half-failed photo of the neatly distancing duo. And ACA coaches Jim Dukker and Areeb Shoaib.

That press conference by Prime Minister Rutte last night (Wednesday 6/5) had no clear news for us cricketers. On Wednesday evening, the government did relax the measures to combat the corona virus further. The KNCB is still silent, has lobbying not been successful? For golfers, obviously no contact sport, more is possible. The responsible sports umbrella organization NOC * NSF writes: "For sports, this means that as of 11th May everyone older than 18 years can also exercise outside and exercise 1.5 meters apart. Since 29thApril, young people up to the age of 18 have been allowed to play sports together again under supervision and under certain conditions. " But no showers, canteens remain closed. Also, no official competitions. Well, by the way, is cricket a contact sport or not? Oh no? Not even according to Wikipedia, dear government! Of course, not golf. That cold cola or lager is not yet in our beautiful clubhouse for the time being. Terraces open from 1st June, on a meter and a half basis, which may offer opportunities later. More cricket training for everyone probably.

broken image

Speaking of no contact with cricket: maybe one of the clubs in The Hague should organize a demo game for Rutte and others. And show some videos of test matches. So, cricket is not a contact sport. But, ha-ha, the wicketkeeper has to remain a meter and a half away on a slow bowler, and ACC has quite a few of those, it must be possible to arrange, but the umpire is expected to have some extra sharpness. But the briefs are already a meter and a half apart, the virus does not stand a chance there at all ;-). Oh yeah. And DO NOT go for that catch with two men, eh, so shout load Mine! And remember to clap for a performance. Something extra for the care and hospital staff is allowed ;-).

Fingers crossed for a limited resumption of our wonderful summer sport, in one form or another.

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image