Return to site

Steun Brady met zijn Zero2Five-actie voor kinderen in Kwa-Zulu Natal

broken image
broken image

[door de redactie/MvO] (Engels hieronder) De beroerdste tijd is het om een (kleine) financiële bijdrage te verzoeken, ik weet het. Toch doe ik het maar. Want het doel is het waard, enkele arme Zuid-Afrikaanse kindertehuizen in onder meer Kwa-Zulu Natal die het vooral nu heel moeilijk hebben om de kinderen, waaronder veel wezen, te voeden. En moeilijk is daar anders dan hier in Nederland, weten we. De man die bij ons aanklopte is namelijk een goede bekende van ACC, de sympathieke en sociale, in Kwa-Zulu Natal geboren en getogen Brady Barends. Uiteraard is hij daar met cricket begonnen. De snelle bowler dus (batten kan-ie ook hoor) die vorig seizoen zo goed presteerde in ACC1 en dit jaar gelukkig weer terug zou komen uit ZA. Ware het niet dat dat ellendige coronavirus daar een stumpje voor stak.

Het project waar Brady vanuit ZA geld voor op wil halen is de doorlopende COVID-19 School Meal Gap Campaign van hetZero2Five Trust (zie ook deze link) ten behoeve van verschillende children’s homes en scholen in KwaZulu-Natal en Bizana, Eastern Cape. De site van de stichting meldt: ‘Voorafgaand aan de door Covid-19 opgelegde lockdown ondersteunde het voedingsprogramma van Zero2Five 17.000 leerlingen in ontwikkelingscentra voor jonge kinderen en basisscholen. Lockdown betekende het verlies van de een of twee voedzame maaltijden waarvan ze elke dag wanhopig afhankelijk zijn. Het bieden van optimale voeding is van cruciaal belang om gedurende deze tijd een sterk immuunsysteem te behouden. Om de kloof tussen schoolmaaltijden te dichten, zet Zero2Five een communicatie- en inzamelsysteem op voor de ECD-centra en basisscholen die ze bedienen, zodat de ouders en verzorgers in staat zijn om maandelijks pap en andere basisvoedingsmiddelen voor het gezin veilig op te halen bij de centrale afleverpunten. ''

Brady Barends zelf legt ons uit dat hij al enkele jaren betrokken is bij het Zero2Five-project, dat al actief was ver voor de corona-uitbraak. Daarop geattendeerd door een vriend van hem, Tim Drummond. Brady wilde zich inzetten voor een children’s home in KwaZulu-Natal omdat hij zelf als kind ‘geluk had gehad’ en wist van de zorgen van arme kinderen waar hij was opgegroeid.

''Ik woon zelf in de provincie Noordwest, daar ver vandaan, maar als ik weer thuis ben, kom ik even langs en breng ik wat tijd door met deze kinderen, speel een beetje cricket en help mee in de keuken met ze voeden. Maar ik besteed veel van mijn tijd aan reclame maken ervoor en mensen aan boord krijgen om te doneren wat ze kunnen. Of het nu gaat om geld, kleding of voedselpakketten. Daar vind ik veel tijd voor. Ik vind het erg leuk om de minder bedeelden te helpen en vooral in deze moeilijke tijden is het ook een van mijn dingen die ik wil doen als ik stop met spelen, dus nu meedoen is goed. ''

Uw siteredacteur heeft Brady’s via EP bereikte verzoek opgepakt, samen met Rick Thorburn. Mocht je interesse hebben om een bijdrage te geven, zoals wij, dan verwijzen wij je daarvoor tijdelijk naar de bankrekening van de ACC 100-club, waarvan Rick en ik bestuursleden zijn. Teneinde ACC niet daarmee te belasten. Van daaruit wordt het geld overgemaakt naar de rekening van de Zero2Five Trust bij de First National Bank (onderdeel FirstrandBank) in Zuid Afrika. Het bankrekeningnummer van de Vrienden van ACC Club van 100 is ABN AMRO Bank NL53ABNA 0872836258. Wel daarbij Zero2Five/Brady melden, graag. Elke bijdrage is welkom! Want bij voorbeeld 10 euro is 200 rand en daarvan kun je voor echt heel veel kinderen een maaltijd kopen in Zuid-Afrika.

En alvast hartelijk dank, ook namens Brady!

ENGLISH TRANSLATION

Support Brady with his Zero2five campaign for poor children in Kwa-Zulu Natal

It is probably the worst time to request a (small) financial contribution, I know. Still I do it. Because the goal is worth it, some poor South African children's homes in Kwa-Zulu Natal, among others, who are having a hard time feeding the children, including many orphans. And we know that it is more difficult there than here in the Netherlands. The man who knocked on our door is a good acquaintance of ACC, the sympathetic and social, Brady Barends born and raised in Kwa-Zulu Natal. Of course he started there with cricket. So the fast bowler (he can also bat) who performed so well in ACC1 last season and would happily return from South Africa this year; were it not for that miserable coronavirus to do that?

The project that Brady wants to raise money for from South Africa is the ongoing COVID-19 School Meal Gap Campaign of the by Zero2Five Trust (see also this link) for various children's homes and schools in KwaZulu-Natal and Bizana, Eastern Cape . The foundation's site reports: "Prior to the lockdown imposed by Covid-19, Zero2Five's nutrition program supported 17,000 students in early childhood development centers and primary schools. Lockdown meant the loss of one or two nutritious meals that they desperately depend on every day. Providing optimal nutrition is critical to maintain a strong immune system during this time. To bridge the gap between school meals, Zero2Five is setting up a communication and collection system for the ECD centers and primary schools they serve, enabling parents and caregivers to safely collect monthly pap and other basic family foods from the central delivery points. ''

Brady Barends himself explains to us that he has been involved in the Zero2Five project for several years, which was active long before the corona outbreak. Alerted to this by a friend of his, Tim Drummond. Brady wanted to commit to a children's home in KwaZulu-Natal because he had been "lucky" as a child and knew of the concerns of poor children where he grew up.
"I live in the North West province myself, far away, but when I get back home, I'll stop by and spend some time with these kids, play a little cricket, and help feed them in the kitchen. But I spend a lot of my time promoting it and getting people on board to donate what they can. Whether it concerns money, clothing or food packages. I find a lot of time for that. I really enjoy helping the less fortunate and especially in these difficult times it is also one of my things I want to do when I stop playing, so joining now is good. ''

Your site editor picked up Brady's request through Ernst-Pieter Knupfer, along with Rick Thorburn. If you are interested in making a contribution, like us, we refer you temporarily to the bank account of the "Vrienden van ACC 100 club, of which Rick Thorburn and Michael van Os are board members. In order not to burden ACC with this. From there, the money will be transferred to the Zero2Five Trust account with the First National Bank (part of the FirstrandBank) in South Africa. The bank account number of the Friends of ACC Club of 100 is ABN AMRO Bank NL53ABNA 0872836258. Please reference Zero2Five/Brady with your donation. Every contribution is welcome! Because, for example, 10 euros is 200 rand and you can buy a meal with that for many children in South Africa.

And thank you very much, also on behalf of Brady!