Return to site

Zami los in Oss met alleskunner Najib Amhali als grote animator

[door De Zamiaan] (English follows) Wat lees ik nu Najib Amhali bij de Zami's van ACC? Niets is minder waar. We moesten er wel voor naar Oss (vs Zami's van Wanderers Cricket Club Oss) om hierachter te komen. Maar de toeschouwers van Wanderers wisten het zeker, het stemgeluid van de man die de lijnen uitzet bij de Zami kon maar van één persoon zijn.

En met de gastvrije Ossenaren wilden we hier niet over in discussie gaan. Welkom bij de Zami Najib (we zullen e-cricket deze week corrigeren). Hopelijk is de rest van Oss ook tevreden met het verrassingsbezoek dat Najib met zijn vaste groupies later op de dag gepland had.

Op het kleine maar vriendelijke veld waar de square boundaries nog korter zijn dan bij Hilversum gingen de Zami's bij erg zomerse temperaturen het veld in.

Najib gaf de bal aan de twee oude rotten en die deden precies wat er van hun gevraagd werd en hielden dus de run rate erg laag. Na 10 overs nog geen wickets maar slechts 26 runs op het bord.

Najib gaf de gerenommeerde wicket takers de bal en dat leverde het gewenste resultaat op. Zubby zoals gewoonlijk weer drie wickets, voor minder doet hij het niet.

Wat opviel was ook dat de overs snel werden gedraaid, wellicht had dit te maken met het geplande avond programma waar veel spelers zo snel mogelijk aan wilden beginnen. En geen sloten of vervelend struikgewas in Oss scheelde ook veel tijd.

Najib liet ondertussen ook even zien hoe je ballen uit de lucht plukt, gewoon goed kijken, er naar toe lopen en handen om de bal. Simpel.

 

Wanderers schroefde de run rate wel wat op, maar ook hier had Najib het antwoord op (Ja het was een van de beste optredens van Najib in jaren). Gewoon zelf de bal pakken en lijn en veel lengte bowlen.

 

En alsof het allemaal van zelf ging drie wickets voor Najib. Wanderers eindigde uiteindelijk op 178 runs na 35 overs. Een totaal dat zeker haalbaar zou moeten zijn voor de Zami.

We hadden het wellicht iets lager kunnen houden, maar er werd niet gezeurd over kleine slippertjes in het veld.

De lunch werd zoals gewoonlijk weer aangevuld met een lekker hapje uit het restaurant van Rahul's familie. Dit keer hot-wings die koud ook super lekker waren. Wat wordt het volgende keer? Wat een verwennerij!!

Het batten verliep volledig volgens Najib's plan. Yousaf en Fraaz legde de basis. Mousaf deed zijn duit in het zakje nadat hij een opzienbarende runout van Sunny had geforceerd, of was het eigenlijk andersom? Een vraag die s'avonds in Oss maar beantwoord moest worden. Rahul haalde zijn hoogste score van de competitie.

Maar uiteindelijk was het natuurlijk weer Najib die graag in schijnwerpers wil staan, hij is immersverslaafd aan het toneel. En aangezien het theater momenteel te weinig mogelijkheden biedt pakt hij elke andere mogelijkheid met beide handen aan. En hoe. Hoge zessen over de korte boundaries en slim en snel runnen, wat een optreden het publiek smulde er van.

Najib tikte de wedstrijd vakkundig binnen met aan het eind nog wel een onverwachte (en door Najib niet geplande) improvisatie van Zubby. In plaats van rustig ééntjes te drukken legde Zubby de laatste bal vakkundig in de woonwijk die ver achter de lange boundary ligt. Op het 1e veld van ACC zou hij tegen de kantoorgebouwen zijn gevlogen. Wauw!

In de 24e over was de klus geklaard en nam Najib (61 *) tevreden het applaus na zijn optreden in ontvangst. Dat doet hij ook als een vakman.

Na de gezellige 3e innings vertrok Najib met zijn gevolg richting het centrum van Oss waar een hotel was geboekt voor een overnachting en dus het verrassingsoptreden (of gewoon een ordinaire schnabbel).

Op het moment van het ter perse gaan van dit verslag is nog niet bekend hoe dit is afgelopen. We zullen de recensies binnenkort wel lezen.

 

Maar één ding is zeker het bleef nog lang gezellig en onrustig in Oss.

Volgende week weer lekker thuis tegen Hercules. Komt kijken Najib Amhali live at the Loopveld.

English translation

Zami goes crazy in Oss with all-rounder Najib Amhali as the great animator

[by The Zamian] What do I read Najib Amhali at the zamis of ACC? Nothing is less true. We had to go to Oss (vs Zami's at Wanderers Cricket Club Oss) to find out, but the spectators of Wanderers knew for sure, the voice of the man who sets the lines at the Zami could only belong to one person, and we did not want to talk about this with the hospitable Ossenaren enter into discussion.

 

Welcome to the Zami Najib (we will be correcting e-cricket this week). Hopefully the rest of Oss is also happy with the surprise visit that Najib had planned with his regular groupies later in the day.


On the small but friendly field where the square boundaries are even shorter than at Hilversum, the Zami entered the field in very summer temperatures.

 

Najib gave the ball to the two old hands and they did exactly what was asked of them and so they kept the run rate very low. After 10 overs no wickets but only 26 runs on the board.

Najib gave the renowned wicket takers the ball and that gave the desired result. Zubby as usual again three wickets, he doesn't do it for less.

What was also noticeable was that the overs turned quickly, perhaps this was due to the planned evening program that many players wanted to start as soon as possible. And no locks or annoying scrub in Oss also saved a lot of time.

In the meantime, Najib also showed you how to pick balls from the air, just look closely, walk towards them and hands around the ball. Simple,

 

Wanderers did boost the run rate, but Najib had the answer to that too (yes it was one of Najib's best performances in years). Just grab the ball yourself and line and a lot of length bowling.

And as if it was a piece of cake, three wickets for Najib. Wanderers eventually ended on 178 runs after 35 overs.

A total that should definitely be feasible for the Zami. We might have kept it a bit lower, but there was no nagging about little slips in the field.

Lunch was supplemented as usual with a tasty snack from the restaurant of Rahul's family. This time hot wings that were also super tasty cold. What will be next? What a treat !!

The batting went entirely according to Najib's plan. Yousaf and Fraaz laid the foundation. Mousaf bagged his money after he forced a sensational runout from Sunny, or was it the other way around? A question that had to be answered in the evening in Oss.

Rahul got his highest score in the competition, but in the end it was of course Najib who would like to be in the spotlight, after all he is addicted to the stage. And since the theater currently offers too few possibilities, he approaches every other possibility with both hands. And how. High sixes over the short boundaries and running smart and fast, what a performance the audience feasted on.

Najib skilfully closed out the game with an unexpected (and not planned by Najib) improvisation from Zubby at the end. Instead of squeezing singles quietly, Zubby expertly placed the last ball in the residential area far behind the long boundary. He would have flown against the office buildings on the 1st field of ACC. Wouw!

In the 24th over the job was done and Najib (61 *) happily received the applause after his performance. He also does that as a professional.


After the cozy 3rd innings, Najib and his retinue left for the center of Oss where a hotel was booked for an overnight stay and thus the surprise performance (or just a vulgar schnabbel).

At the time of going to press, this report is not yet known how this ended. We will read the reviews soon.

But one thing is certain, it remained cozy and restless in Oss for a long time.


Next week at home against Hercules. Come see Najib Amhali live at the Loopveld.