• Vrienden van ACC Club van 100

 • Vrienden van ACC Club van 100

  Word nu lid!

  Become a member now!

  [door Rick Thorburn] English text follows below. De “Vrienden van ACC Club van 100” is een initiatief van leden van de Amsterdamsche Cricket Club op de grens van Buitenveldert in Amsterdam. De “Vrienden van ACC Club van 100” is opgericht voor onbepaalde tijd.

   

  De 100 staat voor de vereniging die, op het moment van oprichten van de “Vrienden van ACC Club van 100” bijna haar 100-jarig bestaan gaat vieren. Maar ook voor de bijdrage van € 100,00. Het doel van de “Vrienden van ACC Club van 100” is het financieel ondersteunen van alle activiteiten rondom de sporten die beoefend kunnen worden bij Amsterdamsche Cricket Club.

   

  De Club van 100 bestaat is voor leden en niet-leden die onze vereniging een warm hart toedragen. De Club van 100 investeert in extra faciliteiten in en om het clubhuis, zoals:

  • Financiële bijdragen kosten van trainers/coaches
  • Financiële bijdragen kosten van jeugdspelers naar buitenlandse tours
  • Financiële bijdragen aan diverse jeugdactiviteiten (o.a. Boys & Girls Day, Kampioenschildje en activiteiten i.v.m. seizoen ’s afsluiting)
  • Aanschaf van T-shirts voor nieuwe jeugdleden
  • Aanschaf van cricket materialen
  • Financiële bijdragen aan wintertrainingen
  • Financiële bijdragen onderhoud clubhuis
  • Financiële bijdrage voor 100 jaar feest van ACC.

   

  De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk in overleg met het Hoofdbestuur gemaakt. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld. Naast het inzamelen van financiële middelen heeft deze Club toch ook duidelijk een sociale functie. Het is de bedoeling dat ongeveer een kwart van de inkomsten terugvloeit naar de leden zelf d.m.v. het drankje en hapje dat minimaal tweemaal per seizoen wordt aangeboden. Het lidmaatschap van deze Club van 100 zorgt tevens voor extra betrokkenheid bij onze cricketclub. 

   

  Leden van de Club van 100 worden vermeld op het “Club van 100-bord”. Wilt u meer geven, dan is dat uiteraard aangeven. U kunt zelf het bedrag kiezen dat u zelf wilt bijdragen.

   

  De reglementen van de “Vrienden van ACC Club van 100” zijn kort en krachtig:

   

  • De “Vrienden van ACC Club van 100” is onafhankelijk van het bestuur van de Amsterdamsche Cricket Club;
  • Inkomsten en uitgaven lopen via een aparte zakelijke rekening;
  • Inkomsten en uitgaven worden jaarlijkse verantwoord.

   

  Het lidmaatschap

   

  Deelname is per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per email, uiterlijk per 1 november.

   

  Belastingvoordeel


  De “Vrienden van ACC Club van 100” faciliteert schenken aan de vereniging met belastingvoordeel op basis van een periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Deze leg je vast in een onderhandse schenking overeenkomst. 

   

  Meer informatie over de aftrekbaarheid van de periodieke gift kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Omdat je een deel van uw gift terugkrijgt van de Belastingdienst, kost het je netto minder om de club te steunen, of je kunt ervoor kiezen om een groter bedrag te schenken zonder dat het je meer kost.

   

  Vanaf €100,00 word je voor 5 jaar lid van de “Vrienden van ACC Club van 100”. Je jaarlijkse gift van €100,00 is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting waardoor je nettobijdragenals je in de 49,5% of 37,35%- belastingschijf zit, netto 49,5 of 37,35% lager is.

   

  Einde overeenkomst

  De overeenkomst eindigt in geval van:

   

  • het overlijden van de schenker
  • vervallen ANBI /SBII status
  • verliezen baan of arbeidsongeschikt worden
  • het overlijden van een ander dan de schenker

   

  Lid worden van de “Vrienden van ACC Club van 100”

  Wil je lid worden? Download dan onderstaande PDF, vul in en stuur deze naar rolandflierman.pt.be.nl@gmail.com

   

  English translation:

   

  New Year New chances. Become a member of the "Friends of ACC 100 Club"

  The "Friends of ACC 100 Club" is an initiative of members of the Amsterdam Cricket Club on the border of Buitenveldert in Amsterdam. The "Friends of ACC 100 Club" has been established for an indefinite period.

   

  The 100 stands for the association that, at the time of the establishment of the "Friends of ACC 100 Club", is about to celebrate its 100th anniversary. But also, for the contribution of € 100.00.

  The purpose of the "Friends of ACC 100 Club" is to financially support all activities related to the sports that can be practiced at Amsterdamsche Cricket Club.

   

  The Club of 100 is for members and non-members who have a warm heart for our cricket club. The Club van 100 invests in additional facilities in and around the clubhouse, such as:

   

  • Financial contributions for trainers/ coaches
  • Financial contributions to youth players for foreign tours
  • Financial contributions to various youth activities (including Boys & Girls Day, Championship and end of season activities)
  • Donations to assist purchasing T-shirts for new youth members
  • Purchase of cricket materials
  • Financial contributions for winter training
  • Financial contributions for clubhouse maintenance
  • Financial contributions for 100-year celebration of ACC.

   

  The choices for spending purposes are made as much as possible in consultation with the Main Management Board. Of course, submitting suggestions for good spending is highly appreciated. In addition to raising financial resources, this Club clearly also has a social function. It is intended that about a quarter of the income flows back to the members themselves by means of holding twice a season special event. The membership of this 100 Club also ensures additional involvement with our cricket club.

   

  Members of the 100 Club are listed on the "100 Club bord" in our clubhouse.

  If you want to give more, then that is of course possible. You can choose the amount that you want to contribute yourself.

   

  The rules of the "Friends of ACC 100 Club" are short and simple:

   

  • The "Friends of ACC 100 Club" is independent of the board of the Amsterdamsche Cricket Club;
  • Income and expenditure go through a separate business account;
  • Income and expenditure are accounted for annually.

   

  Membership

  Participation is per calendar year and is automatically extended. Cancellation of the membership can be done in writing or by email, no later than 1st November.

   

  Tax benefit/refund

  The "Friends of ACC 100 Club" facilitates donations to the association with tax benefits based on a periodic donation. A periodic donation is a donation of a fixed amount for a minimum of 5 years. This will be recorded in a private agreement between parties.

   

   More information about the deductibility of the periodic gift can be found on the website of the Dutch Tax Authorities.

   

  As you get a part of your gift back from the Tax Authorities, it costs you net less to support the club, or you can choose to donate a larger amount without it costing you more.

   

  From € 100.00 you become a member of the "Friends of ACC 100 Club" for 5 years. Your annual donation of € 100.00 is deductible for income tax purposes, which means that your net contributions if you are in the 49.5% or 37.35% tax bracket are net 49.5% or 37.35% lower.

    

   End of agreement

    

   The agreement will end in case of:

   • the death of the donor
   • expired ANBI / SBII status,
   • if you lose your job or become unfit for work
   • the death of someone other than the donor

    

   To become a member of the “Friends of ACC 100 Club”

   To become a member, Download the PDF below, fill in and send to thorburn2208@gmail.com.